Z danych przedstawionych przez Plockego w odpowiedzi na interpelację poseł Anny Sobeckiej (PiS) wynika, że w 2012 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi wydał 228 zgód na zakup przez spółki z zagranicznym kapitałem nieruchomości rolnych o powierzchni 1644,7 ha, z czego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pochodziło ok. 418 ha (wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.). Pozostałe grunty cudzoziemcy kupili na rynku prywatnym.

Rok wcześniej, tj. w 2011 r., minister rolnictwa i rozwoju wsi nie wniósł sprzeciwu w 204 przypadkach zakupu nieruchomości rolnych przez spółki z zagranicznym kapitałem. Dotyczyło to zakupu ok. 748,5 ha, z czego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pochodziło 566 ha gruntów rolnych.

Plocke poinformował, że powierzchnia ogółem nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedanych w latach 2011 - 2012 wynosiła średnio 125 tys. ha rocznie.

Od początku działalności Agencji Nieruchomości Rolnych cudzoziemcy kupili z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 2207 ha gruntów. Natomiast polskie spółki prawa handlowego z mniejszościowym udziałem kapitału zagranicznego kupiły od początku funkcjonowania Agencji 53 tys. 567 ha z zasobu.

Płocke zapewnił, że po 1 maja 2016 r., grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będą, tak jak obecnie, sprzedawane głównie w przetargach ograniczonych na rzecz rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne. Przypomniał, że aby dana osoba była uznana za rolnika indywidualnego, musi być właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, mieć kwalifikacje rolnicze i przez co najmniej pięć lat mieszkać w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Regulacja ta - jak wyjaśnił Plocke - ma przeciwdziałać kupowaniu nieruchomości przez osoby, które nie są związane z rolnictwem.

Przede wszystkim jednak - jak zapewnił - przed niekontrolowanym wykupem nieruchomości rolnych przez cudzoziemców na rynku prywatnym mają chronić przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które dają Agencji Nieruchomości Rolnych możliwość skorzystania z prawa pierwokupu i tzw. wykupu nieruchomości.

Wiceminister dodał, że obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są prace nad dalszymi zmianami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, mającymi na celu zapewnienie, że nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedawane na powiększenie gospodarstw rodzinnych będą faktycznie w ten sposób wykorzystywane.