Związki zawodowe rolników i Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza przyjęły 14 stycznia w Olsztynie stanowisko popierające postulaty protestujących dotyczące gospodarowania ziemią. Dodały także własne postulaty: chcą dzierżaw i zakazu sprzedaży ziemi spółkom z udziałem kapitału zagranicznego.

Oto jego treść:

STANOWISKO

związków zawodowych rolników Warmii i Mazur  oraz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przyjęte  w Olsztynie w dniu 14 stycznia 2013 roku

My, niżej podpisani przedstawiciele związków zawodowych rolników Warmii i Mazur oraz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zebrani w Olsztynie w całości popieramy stanowisko Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie aktualnej polityki Rządu RP w zakresie gospodarowania ziemią rolniczą w naszym kraju, realizowanej przez Agencje Nieruchomości Rolnych.

Ponadto zgłaszamy następujące postulaty:

1. Natychmiastową zmianę polityki Rządu RP, która powinna polegać na odejściu od praktyki forsowanej sprzedaży ziemi rolniczej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz długoterminowych dzierżaw.

2. Pilne uchwalenie ustawy o wieloletniej dzierżawie ziemi rolniczej.

3. Wprowadzenie zakazu sprzedaży ziemi rolniczej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa spółkom z udziałem kapitału zagranicznego.

Sygnatariusze Stanowiska:

1. Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" Region Warmii i Mazur (-)

2. Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych (-)

3. Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców, Właścicieli i Dzierżawców Nieruchomości Rolnych (-)

4. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza (-)