Stopień zawilgocenia gruntu zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest poziom wody gruntowej, który waha się w okresie całego roku. Na przełomie lata i jesieni jest najniższy, z kolei u progu wiosny najwyższy.

Drugim czynnikiem jest rodzaj gruntu. Piasek żwir są łatwoprzepuszczalne i tu woda opadowa szybko spłynie do niższych warstw. Ale już grunty gliniaste zatrzymują wodę i są powodem tworzenia się zastoisk, co niekorzystnie oddziałuje na budynek zwłaszcza jeśli ma to miejsce przy ścianach piwnicznych.

Należy pamiętać, że wilgoć w gruncie występuje zawsze, nawet w pozornie suchych piaskach, a brak izolacji spowoduje, że pewna jej ilość z całą pewnością przeniknie do ściany.

Poważny problem, zwłaszcza ekonomiczny związany jest z wykonaniem izolacji pionowej w sytuacji gdy nie można wykonać jej po zewnętrznej stronie ściany. W licznych przypadkach zrobienie wykopu dla odsłonięcia ścian zewnętrznych jest po prostu niemożliwe. Budynek może na przykład stać na granicy działki i nie ma możliwości prowadzenia prac remontowych z sąsiedniego terenu.

Wilgoć gruntowa oddziałuje na całą zagłębioną w ziemi zewnętrzną powierzchnię ściany. Aby przerwać podciąganie wilgoci, powierzchnię tę należy zaizolować. Jedyna droga dostania się do niej prowadzi od wewnętrznej strony – z pomieszczeń piwnicznych.

tania metoda
Spośród kilku skutecznych metod, najtańszym polecanym rozwiązaniem jest technologia iniekcji krystalicznej. Główną jej zaletą jest konieczność obecności dużej ilości wilgoci w ścianie w momencie jej stosowania. Odpada zatem wymóg kosztownego wstępnego osuszania muru.

nawiercanie otworów
Otwory o średnicy 20 mm nawierca się na pełnej wysokości zagłębionej części ściany. Powinny być rozmieszczone co 10 &pide; 15 cm w poziomych rzędach rozstawionych w pionie o tę samą odległość. Głębokość kanałów jest pomniejszona o 5 &pide; 10 cm w stosunku do wymiaru grubości ściany. Wymagany jest kąt pochylenia otworu 15 &pide; 30° do poziomu z spadkiem w głąb ściany.

uszczelnianie piwnicy_1

Autor: Z. Siwulec

Opis: Mieszanka iniekcyjna wlana do wywierconego otworu wnika w głąb ściany w promieniu 7 &pide; 8 cm. Wypełnia wszystkie pory i szczeliny zajmowane dotąd przez wodę.prosta technologia
Bezpośrednio przed przystąpieniem do iniekcji do otworów wlewa się wodę która ma wniknąć w ścianę i tym samym umożliwić przebieg całego procesu uszczelniania. Następnie otwory napełnia się mieszaniną cementu, wody i tak zwanego aktywatora krzemianowego, głównego składnika odpowiedzialnego za uszczelnienie. Pochylenie kanałów pozwala na bezpieczne napełnienie ich bez obawy o wylanie na zewnątrz. Do rozprowadzenia preparatu wewnątrz muru wykorzystuje się wodę, która wędruje przez pory i wszelkie mikroskopijne szczeliny muru, tak zwane kapilary. Aktywator krzemianowy przenika z nawierconego otworu w głąb ściany w promieniu do 7 &pide; 8 cm. W porach i szczelinach następuje proces krystalizacji, tworzą się nierozpuszczalne związki chemiczne. Wypełniają one te przestrzenie, które zajmowała dotychczas woda i tym samym zamykają możliwość dalszej jej wędrówki. Cały proces trwa ok. jednego tygodnia i ściana staje się szczelna.

uszczelnianie piwnicy_2

Autor: Z. Siwulec

Opis: Metoda iniekcji krystalicznej jest polecana, gdy nie ma możliwości wykonania izolacji pionowej na zewnętrznej stronie już istniejącej ściany piwnicznej. Gęsta siatka otworów pozwala uzyskać izolację na całej powierzchni styku ściany z wilgotnym gruntem.Metodą tą można izolować ściany wykonane z dowolnego materiału. Zasada tej technologii jest bardzo prosta. Jeśli ściana podciąga wodę, oznacza to, że posiada strukturę porowatą, a więc można te pory zamknąć przez wypełnienie ich w procesie krystalizacji wprowadzonych tam związków chemicznych. Technologia ta daje bardzo dobre rezultaty w cegle ceramicznej i zaprawie wapiennej. Nie istnieją żadne ograniczenia odnośnie grubości ściany, czy stopnia zawilgocenia.

uszczelnianie piwnicy_3

Autor: Z. Siwulec

Opis: Widok ściany fundamentowej piwnicy z otworami przygotowanymi do wypełnienia mieszanką iniekcyjną. Odległość między otworami 10 &pide; 15 cm.