Wielkopolska Izba Rolnicza opublikowała komunikat, w którym poinformowała o działaniach podjętych w sprawie przetargów na sprzedaż nieruchomości rolnych skarbu państwa.

Stwierdza w nim, że wielokrotnie apelowała do kolejnych premierów i ministrów rolnictwa o poddanie ziemi specjalnej ochronie. Ziemia jest dobrem szczególnym i powinna być poddana szczególnej ochronie: „Brak należytej pieczy polskiego państwa nad obrotem ziemią rolną doprowadzi do tego, że to kapitał spekulacyjny będzie rządził tym obrotem. W krótkim czasie doprowadzi to do sytuacji, że ziemię rolną będą kupować wszyscy, poza rolnikami, którzy z samej definicji powinni tą ziemią dysponować, gdyż jest ona ich warsztatem pracy”.

Nawiązując do protestu rolników w Szczecinie, stwierdzono: „Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji wskazujących na zaistnienie w Wielkopolsce podobnych procederów, jakie mają miejsce na terenie województwa zachodniopomorskiego. Prosimy zatem członków WIR o zgłaszanie problemów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przez Oddział Terenowy ANR w Poznaniu i jego Filię w Pile. Jeśli takie problemy zaistnieją, należy je niezwłocznie zgłosić na piśmie do miejscowego Biura Powiatowego WIR lub też bezpośrednio do Biura Wojewódzkiego w Poznaniu”.

Podkreślono zarazem, że współpraca z miejscowym oddziałem ANR przebiega bez problemu – „w ostatnim okresie” nie doszło do zawarcia żadnej umowy, gdy samorząd rolniczy wydał negatywną opinię. We wrześniu 2012 r. zorganizowano spotkanie, na którym powołano 9-osobowy zespół specjalistów, złożony z przedstawicieli ANR i WIR, który ma wypracować koncepcję rozdysponowania gruntów pochodzących z tzw. wyłączeń.

Mimo to WIR zdecydowała się wystąpić o zawieszenie przetargów: „Analizując bieżącą sytuację oraz zapowiedzi płynące z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące wypracowania nowych zasad obrotu ziemią w celu uszczelnienia przepisów i wyeliminowania tzw. słupów, w dniu 11 stycznia br. Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała wniosek do Dyrektora OT ANR w Poznaniu o zawieszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa do czasu wyjaśnienia sprawy w tym zakresie.

Ponadto Zarząd WIR na swym posiedzeniu w dniu 14 stycznia br. przedyskutował kwestie dotyczące funkcjonowania ANR i podjął decyzję o zorganizowaniu 29 stycznia br. specjalnego spotkania Komisji Koordynacyjnej WIR z Dyrekcją OT ANR w Poznaniu. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu koncepcji współpracy między obiema instytucjami oraz wyeliminowaniu ewentualnych błędów występujących przy przetargach”.