Skargi dotyczące naruszenia praw i wolności obywatelskich w ramach stosowania szczególnych regulacji prawnych odnoszących się do realizacji inwestycji infrastrukturalnych kierowane do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz efekty kontroli NIK „Nabywanie przez Skarb Państwa nieruchomości pod drogi objęte Programem Budowy Dróg Krajowych w latach 2008-2013” skłoniły RPO do zainteresowania się tym problemem.

Skarżący często podnoszą w sprawach indywidualnych zarzut przewlekłości postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U, z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz zwracają uwagę na liczne nieprawidłowości w zakresie oceny dowodów, a w szczególności dowodu w postaci operatu szacunkowego nieruchomości podlegającej wywłaszczeniu – stwierdza RPO.

Zaniepokojenie RPO wywołało też podsumowanie wyników kontroli NIK „Nabywanie przez Skarb Państwa nieruchomości pod drogi objęte Programem Budowy Dróg Krajowych w latach 2008-2013”, z którego wynika, że wojewodowie przekraczali terminy do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania należnego właścicielowi nieruchomości przejętej pod budowę drogi. Postępowania administracyjne w tym zakresie były wszczynane ze zwłoką i prowadzone w sposób przewlekły. Operaty szacunkowe nieruchomości nie były rzetelnie weryfikowane, ponieważ nie dokonywano prawidłowej oceny ich wartości dowodowej. Działalność wojewodów w tym zakresie została oceniona przez Najwyższą Izbę Kontroli negatywnie ze względu na nieprzestrzeganie praw obywateli.

Nieprzestrzeganie praw obywateli nie występuje incydentalnie, lecz nabrało charakteru przyjętej praktyki postępowania w tego typu sprawach – zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich i zwraca się z prośbą o poinformowanie, jakie działania zostały podjęte w celu wyeliminowania nieprawidłowości w działaniach wojewodów.