Tymczasem posłowie podkreślają konieczność uregulowania sprawy dostępu do ziemi. W końcu lipca poseł Stanisław Wziątek z SLD zgłosił w tej sprawie interpelację do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Czytamy w niej:

Wielu rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne boryka się z problemem dostępu do ziemi uprawnej znajdującej się w zasobach Skarbu Państwa. Dzieje się tak wbrew woli rolników, związków i organizacji rolniczych, lokalnych samorządów, izb rolnych. A przecież głównym motywem i determinacją rolników jest chęć powiększenia własnych gospodarstw rolnych - jedynego miejsca pracy i źródła dochodów rolnika i jego rodziny. Dlatego też od początku umożliwienia zakupu lub dzierżawy ziemi z Agencji Nieruchomości Rolnych rolnicy z różnych terenów starają się wszystkimi możliwymi drogami o nabycie ziemi w celu powiększenia swoich gospodarstw.

Przykładem jest rolnik z gminy Gościno pomorza środkowego, który starania o zwiększenie areału swojego gospodarstwa prowadzi już ponad 20 lat. Jego gospodarstwo posiada obecnie 64 ha i 140 szt. bydła. Planuje wybudowanie nowej obory na krowy mleczne przez co planowana wielkość stada będzie wynosiła ok. 300 szt. Areał jaki posiada na dzień dzisiejszy nie pozwala nawet na wyżywienie obecnej obsady stada.

Przetargi odbywające się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ustroju rolnym są szkodliwe społecznie i gospodarczo. Nie pozwalają gospodarstwom rodzinnym powiększać stanu gruntów, a do przetargów dopuszczani są przedsiębiorcy nabywający często ziemię w celach spekulacyjnych. W rywalizacji ze spekulacyjnym kapitałem, często również  zagranicznym, polscy rolnicy stoją na straconej pozycji. Ziemia uprawna jest nadal niedostępna dla nich na racjonalnych warunkach.

Narastający kryzys dotyka również małe gospodarstwa, pogłębiając ubóstwo wsi i powodując upadek przemysłu rolno-spożywczego. Dlatego zasadnym wydaje się podjęcie działań, które spowodują ochronę rodzinnych gospodarstw rolnych i przyczynią się do poprawy sytuacji na polskiej wsi.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem: Czy Pan Minister spowoduje zmianę przepisów w taki sposób, aby rolnik polski w staraniach o powiększenie swojego areału nie przegrywał z nieuczciwą konkurencją i spekulacyjnym kapitałem?