Schemat I tego działania dotyczy nadleśnictw gdzie wystąpiła klęska żywiołowa bądź katastrofa naturalna. Obszary te są aktualizowane na podstawie zgłoszeń właściwego ministra do spraw środowiska. Proponowany projekt ma również na celu złagodzenie warunków przyznawania pomocy w przypadku wystąpienia katastrof w lasach oraz wprowadza kryteria wyboru operacji.

Bardzo ważne jest odstąpienie od obowiązkowego wymogu zgodności z planem urządzenia lasu w przypadku realizacji operacji w ramach Schematu I ww. działania.  Istotne jest również postanowienie dotyczące kolejności przyznawania punktów do określonych operacji. Często zdarzało się tak, że wiele wniosków miało taką samą liczbę punktów i było to ciężkie do rozstrzygnięcie. Dlatego wprowadza się zapis, który stanowi, że w pierwszej kolejności pomoc będzie przysługiwać wnioskodawcy, który realizuje operacje ze Schematu nr I.

Projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom społecznym, w trakcie których nie zanotowano żadnych uwag. Lista nadleśnictw, które są upoważnione do ubiegania się o pomoc w ramach Schematu I umieszczone są na stronie ministerstwa.