Pakiet 9. Retencjonowanie wody Poddziałanie: 10.1 - Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych ma na celu promowanie retencjonowania wody (retencji glebowej/ krajobrazowej), a w efekcie poprawę gospodarki wodnej oraz zachowanie siedlisk hydrogenicznych.

„Pomoc w ramach pakietu ma stanowić rekompensatę strat spowodowanych utrzymywaniem wody na trwałych użytkach zielonych. Zalewanie lub podtopienia użytków rolnych w okresie wegetacyjnym powodują straty i utrudnienia w produkcji rolnej. Z punktu widzenia środowiska, ochrony klimatu i gospodarki wodnej retencjonowanie wody na terenach rolniczych stanowi cenną i wymagającą wsparcia usługę ekosystemową” - podano.

Pakiet może być realizowany jedynie na powierzchni, na której jednocześnie jest realizowane zobowiązanie w ramach wybranych wariantów Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, wybranych wariantów Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 lub Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk.

Pakiet jest wdrażany jako działanie ukierunkowane na rezultat - płatność w ramach tego pakietu przysługuje do działek rolnych, na których w danym roku, przez co najmniej 12 dni w okresie między 1 maja a 30 września dni była utrzymywana woda powodująca zalanie lub podtopienie. Wdrożenie Pakietu opierać się będzie na monitoringu satelitarnym.

Płatności w ramach pakietu są przyznawane beneficjentom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie 1-roczne zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie tego pakietu. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.

Płatność przyznawana jest do trwałych użytków zielonych lub innych gruntów rolnych niebędących użytkami rolnymi.

Płatność w ramach tego pakietu przyznawana jest beneficjentowi, jeżeli:

 posiada gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych lub innych gruntów rolnych niebędących użytkami rolnymi nie mniejszej niż 1 ha.

 równocześnie realizuje zobowiązanie w ramach wybranych wariantów Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (poza wariantem 4.3. Murawy), wybranych wariantów Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 (poza wariantem 5.3. Murawy) lub Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk.

Stawka płatności to 260 zł/ha.

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:

 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;

 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;

 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

 

 

 

                                     *******

Dodaj bezpłatnie ogłoszenie kupna lub sprzedaży na gieldarolna.pl