Jak podano w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego – określenie wysokości zasiłku chorobowego trwającego do 14 dni w kwocie 15 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy, przysługujące ubezpieczonemu w KRUS, jeśli ta niezdolność jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego, oznaczonymi w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19, wygasa 4 września.

Wydłużenie czasu obowiązywania podwyższonego zasiłku na cały okres zagrożenia i epidemii spowodowanej koronawirusem „w istotny sposób może przyczynić się do zapobiegania szerzeniu się choroby COVID-19. Objawy ww. kategorii chorób, szybka diagnoza lekarska i zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy spowoduje izolację osób chorych, a tym samym spowolni rozprzestrzenianie się choroby COVID-19”.

Jak podano w ocenie skutków regulacji „przy założeniu że każdy ubezpieczony (tj. 1 220 000 osób) skorzysta ze zwolnienia lekarskiego, trwającego maksymalnie 14 dni to planowana liczba dni zasiłkowych wyniesie 17 080 000, przy stawce 15 zł za jeden dzień zasiłkowy ogólna wartość świadczeń z tego tytułu wyniesie 256 200 000 zł”.