Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Zapisało w nim „przepis epizodyczny” przewidujący, że będą zmienione decyzje o odmowie udzielenia dotacji. Chodzi o decyzje wydane w 2021 r. w związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów ochrony roślin przed agrofagami kwarantannowymi ziemniaka, tj. bakteriami Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum.

Ponieważ w ustawie budżetowej na rok 2021 zabrakło środków, teraz dotacji udzieli się ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2022.

„W roku 2021 na wypłatę dotacji zaplanowano bowiem kwotę 5 524 000,00 zł (plan wydatków budżetowych przed zmianami), a po dokonaniu zmian w planie wydatków budżetowych wydatkowano 6 811 000,00 zł. W przypadku wniosków na kwotę 7 255 587,80 zł wydano decyzje odmawiające udzielenia dotacji, mimo że wnioskodawcy spełniali pozostałe wymagania formalne oraz merytoryczne, tj. zagospodarowali porażone lub prawdopodobnie porażone bulwy ziemniaka zgodnie z przepisami określającymi zasady zwalczania bakterii kwarantannowych dla ziemniaka – tj. Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum” – podano w uzasadnieniu.

Problem dotyczy 16 producentów ziemniaka, którym w całości lub częściowo odmówiono udzielenia dotacji w związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Za beneficjentów uznano jednak także szerzej producentów ziemniaka (39 115 podmiotów).

„Celem regulacji jest bowiem zachowanie zaufania obywateli i przedsiębiorców do polskiego systemu prawnego – w zaistniałej sytuacji podmioty, którym pomimo poniesienia kosztów zwalczania bakterii udzielono decyzji odmownych, mogą takie zaufanie utracić. Sytuacja ta może także działać zniechęcająco na inne podmioty, do podporządkowywania się obowiązkom dotyczącym zwalczania agrofagów kwarantannowych” – głosi uzasadnienie.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 przewidziano na wypłatę dotacji na dofinansowanie kosztów ochrony roślin 8 524 000 zł.