Jak podaje MRiRW, odpowiadając na pytanie „Farmera”, Komitet Monitorujący PROW pozytywnie zaopiniował propozycje zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, m.in. w zakresie dodania do PROW 2014-2020 nowego działania Dobrostan zwierząt.

Na realizację działania przeznaczono 50 mln euro. Planuje się, że działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 zostanie uruchomione w 2020 r.

Z uchwał podjętych przez Komitet Monitorujący PROW wynika, że z unijnego budżetu na „Dobrostan zwierząt” trafi 31,8 mln. Środki przesunięto z działania „Tworzenie grup i organizacji producentów” podając, że „niewystarczające zainteresowanie ze strony wnioskodawców stwarza ryzyko niewykorzystania aktualnego budżetu”.

W ramach działania "Dobrostan zwierząt" rolnikom udzielane będzie wsparcie wynikające z realizacji zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy określone przepisami  obowiązującego prawa. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych  z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Wsparcie w ramach tego działania obejmie:

Pakiet 1. Dobrostan świń:

             wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną lochę zwiększoną o co najmniej 20%,  w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie – stawka płatności 301 zł/szt. rocznie,

             wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach.  Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jednego tucznika zwiększoną o co najmniej 20%,  w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie – stawka płatności 24 zł/szt. rocznie,

             wariant 1.3. Dobrostan loch - dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.1.) – stawka płatności 612 zł/szt. rocznie,

             wariant 1.4. Dobrostan tuczników - dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.2.) – stawka płatności 33 zł/szt. rocznie.

Pakiet 2. Dobrostan krów:

             wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który będzie wypasał krowy mleczne przez minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym - stawka płatności 185 zł/szt. rocznie,

             wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni  w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną krowę mleczną zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie - stawka płatności 595 zł/szt. rocznie,

             wariant 2.3. Dobrostan krów mamek. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni poza okresem wypasu - dostęp do środowiska zewnętrznego krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg  na powierzchni zwiększonej, o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym - stawka płatności 329 zł/szt. rocznie.