Projektowane rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie stawek opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin zapewni przejrzystość pobierania opłat oraz ich harmonizację na terenie kraju.

„Podstawowa zmiana wprowadzana projektowany rozporządzeniem w porównaniu z rozwiązaniami dotychczasowymi polega na uzależnieniu stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa od czasu pracy. Wyjątek od tej reguły stanowią czynności laboratoryjne. W ich przypadku czas wykonywania poszczególnych czynności wynika z procedur diagnostycznych. W przypadku pozostałych czynności – jak pobierania próbek – proponuje się, aby stawka opłaty wynosiła 55 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrole urzędowe lub świadczącej usługi” - podano w uzasadnieniu, wyjaśniając, że jest to uśredniony czas pracy inspektora, który w zależności od wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa kształtuje się na poziomie od 46,76 zł/osobę/godzinę do 61,01 zł/osobę/godzinę. Czas wykonywania podobnych czynności może być zróżnicowany w zależności od szeregu okoliczności niezależnych od osoby przeprowadzającej te czynności, jak np. przygotowanie dokumentów czy partii materiału do kontroli - zaznaczono.

Stawki wzrosną od 1,6% (oznaczanie pozostałości fungicydów ditiokarbaminianowych techniką spektrofotometryczną) do 21,2 % (oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym techniką chromatografii gazowej techniką GC-ECD. Szczegółowy cennik w załączniku.

Ze względu na koronawirusa, w bieżącym sezonie produkcyjnym, jak również w sezonie 2021 r., postanowiono utrzymać dotychczasowe stawki opłat pobieranych przez PIORiN.

Obecnie obowiązujące stawki opłat zostały skalkulowane w roku 2014.

To już druga zmiana opłat, przeprowadzona w ten sposób.

Więcej: Jakie stawki opłat dla PIORiN?

W załączniku projekt i stawki opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin I Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin (zał. 1 do projektu rozporządzenia) oraz stawki opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin I Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin na lata 2020 i 2021 (zał.2 do projektu).