Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz wykonanie przepisów wspólnotowych, zwłaszcza art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), dotyczącego obowiązku prowadzenia przez beneficjentów oddzielnego systemu ewidencji albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego.

Główne zmiany w zakresie przyznawania pomocy:

  • Umożliwione zostało wnioskodawcom dokonanie jednorazowej zmiany wniosku o przyznanie pomocy w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji.
  • Wprowadzono do katalogu kosztów kwalikowalnych w ramach działania podatek od towarów i usług VAT, możliwy do refundacji na podstawie art. 71 rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
  • Wprowadzono zobowiązanie beneficjentów działania do przechowywania dokumentów poświadczających spełnienie warunków przyznania pomocy i wypłaty płatności przez okres 5 lat od wypłaty płatności ostatecznej. Obowiązek ten wynika z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  • Wprowadzono obowiązek prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo stosowania odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji dokonywanych w ramach działania

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (m)