7 marca 2013 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 322). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie wprowadza zmiany wynikające z doświadczeń we wdrażaniu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, oraz dostosowuje przepisy obowiązujące w przypadku działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 oraz z 2012 r. poz. 205) i nowowprowadzonych przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz do przepisów dotyczących wieku emerytalnego, nowej ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512) i nowej ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 1529).

Ministerstwo zrezygnowało z proponowanych wcześniej ułatwień dla osób, które dotąd nie otrzymały pomocy.

Najważniejsza zmiana to skrócenie do 30 dni z 6 miesięcy okresu przedłużenia terminu na usunięcie braków w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, co ma usprawnić rozpatrywanie wniosków.