- Mój syn jest od urodzenia głuchy i ma przyznaną rentę socjalną – mówi czytelnik. – Chciałbym zapisać mu gospodarstwo ponad 5 ha, żeby miał jakieś zabezpieczenie, gdy mnie zabraknie. Słyszałem jednak, że wtedy straci rentę. Czy tak jest naprawdę?

Zapytaliśmy w Ministerstwie Rodziny, czy osobie otrzymującej rentę socjalną przestanie ona przysługiwać, jeśli osoba ta zostanie właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych. Dlaczego właśnie  5 ha przeliczeniowych jest tu granicą? Czy myśli się może o zmianie tego  przepisu?

Ministerstwo potwierdziło, że na podstawie art. 7 ust. 2 ww. ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1340 i 1669) renta socjalna nie przysługuje osobie będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział  tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Jak podano, jest to uzasadnione istnieniem progu dochodowego ustanowionego dla osób pobierających rentę socjalną. „Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 6 ustawy o rencie socjalnej prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów  emerytalnych. Aktualnie od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 sierpnia  2019 r. zawieszenie następuje po przekroczeniu kwoty przychodu wynoszącej 3 465,70 zł. Pułap określony w art. 10 wskazano kwotowo, natomiast, zakładając uzyskiwanie dochodu również z nieruchomości rolnej, pułap dla dochodów z tego źródła ustalono poprzez wskazanie liczby hektarów przeliczeniowych. Warto zaznaczyć, że art. 7 ust. 2 ustawy o rencie socjalnej nie podlegał zmianie od początku wejścia w życie ustawy. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w Ministerstwie nie toczą się obecnie prace w kierunku zmiany cytowanego przepisu.”

Zatem jaki dochód osiąga miesięcznie właściciel 5 ha przeliczeniowych?  Jeśli "art. 7 ust. 2 ustawy o rencie socjalnej nie podlegał zmianie od początku wejścia w życie ustawy", to dlaczego "nie toczą się obecnie prace w kierunku zmiany cytowanego przepisu"?

„Pułap dla dochodów z użytków rolnych nie jest wskazany w ustawie o rencie socjalnej kwotowo, lecz poprzez określenie liczby hektarów przeliczeniowych, których posiadanie pozbawia prawa do tego świadczenia. Art. 7 ust. 2 ustawy o rencie socjalnej nie podlegał zmianie od początku wejścia w życie ustawy, gdyż nie zgłaszano wątpliwości co do treści bądź stosowania tego przepisu.

Również z uwagi na powyższe Ministerstwo nie prowadzi prac w kierunku zmiany cytowanego przepisu” – taką odpowiedź na te pytania dało ministerstwo.

Jak jednak łatwo wyliczyć, przy uwzględnieniu przeciętnego  dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio wyliczonego w GUS za 2017 r. na 3399 zł, miesięczny dochód z 5 ha to trochę ponad 1400 zł. Przy przychodzie 3465,70 zł, dochód trzeba więc oszacować ok. dwukrotnie wyżej. I nikt nie pyta przy tym o majątek osoby pracującej, pobierającej rentę socjalną (dodajmy, że uwzględniane jest ewentualne przekroczenie progu przychodu z tytułu umowy najmu i podnajmu czy umowy dzierżawy i poddzierżawy)

Renta socjalna wynosi 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak mówi nasz czytelnik, gdy go zabraknie, syn nie będzie miał środków do życia, nie mówiąc o możliwości leczenia.

Czy ktoś zainteresuje się tym problemem? Dlaczego przy świadczeniu ZUS inaczej traktowani są posiadacze ziemi, a inaczej właściciele innych majątków?

Sprawy dotyczące posiadania gospodarstwa i otrzymywania świadczeń z KRUS wielokrotnie na korzyść rolników rozstrzygały sądy, więcej:

Rolnik – właściciel, ale i świadczeniobiorca KRUS

Dlaczego emerytowany rolnik nie może nadal zarabiać?