Chodzi o rozszerzenie katalogu celów, na które może być nieodpłatnie przekazywana ziemia przez ANR. Małgorzata Pępek, poseł sprawozdawca, tak rekomendowała poprawkę:

- Zmieniony przepis stanowi, że Agencja Nieruchomości Rolnych może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej. Zmiana zakłada umożliwienie przekazywania w tym trybie także nieruchomości przeznaczonych na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie tworzenia cmentarzy komunalnych.

Wszystkie kluby poparły nowelizację jako naprawiającą oczywiste przeoczenie, powstałe w wyniku szybkiego procedowania nad nowelizacją w 2010 r., co miało związek z ustawą budżetową. Poseł Zbigniew Babalski przypomniał też szybkie procedowanie nad nowelizacją w końcu poprzedniej kadencji  Sejmu.

- Podejrzewam, że po roku jej funkcjonowania nie tylko takie sprawy wyjdą, ale pewnie poważniejsze, dotyczące samego gospodarowania nieruchomościami rolnymi – stwierdził poseł i dodał, że należałoby po prostu zapisać, że Agencja Nieruchomości Rolnych, o ile jest to możliwe, ma obowiązek nieodpłatnie przekazać grunty na rzecz gminy w związku z zadaniami, które gmina wykonuje na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym, zadań publicznych wynikających z ustawy.

Taki zapis umożliwiłby samorządom wykonywanie zadań, także w przypadku rozszerzenia zakresu zadań własnych gminy.

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke wyjaśnił, że zmieniany przepis będzie dotyczył także możliwości tworzenia cmentarnych parkingów:

- To będzie dotyczyło także tej całej infrastruktury okołocmentarnej, a więc parkingów. Tutaj słusznie jeden z posłów zauważył, że to jest dzisiaj wielki problem, bo w wielkich miastach, a także na obszarach wiejskich, gdzie są cmentarze, nie ma parkingów. Tak więc chcemy do tego całego zagadnienia podejść bardzo odpowiedzialnie i stworzyć ludziom możliwości nie tylko parkowania samochodów, ale także korzystania z innych urządzeń infrastrukturalnych, które są związane z funkcjonowaniem cmentarzy. Dlatego ta inicjatywa jest tak cenna, ważna i to będzie realizowane. Spodziewamy się, że na dzisiaj może to dotyczyć – nie chciałbym się przywiązywać do liczb – od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy hektarów w skali całego naszego kraju.

Ponieważ w czasie drugiego czytania zgłoszono poprawki, Sejm skierował ponownie projekt do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przedstawienia sprawozdania.