Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przewiduje możliwość nabywania nieruchomości po cenie ustawowej i określa pierwszeństwo w tym zakresie. Zawiera też zapis, pozwalający na organizowanie przetargów ofert pisemnych dla określonych podmiotów.

W tych przetargach nieruchomość jest nabywana za cenę w wysokości wartości tej nieruchomości, określonej przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, powiększoną tylko o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. W ustawie wskazano ponadto przykładowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty – są to odległość gospodarstwa rolnego oferenta od zbywanej nieruchomości Zasobu, powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu, intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta.

Wśród podmiotów, dla których ANR może organizować te atrakcyjne przetargi, są:

- rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą lub

- osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, lub

- pracownicy zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub

- rolnicy, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali Skarbowi Państwa nieruchomości niezbędne na cele publiczne, lub

- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych postawionych w stan likwidacji lub upadłości, zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub

- repatrianci w rozumieniu przepisów o repatriacji, przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 6 lat przed dniem przetargu, lub

- spółki prawa handlowego, w których 100% akcji albo udziałów należy do pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Ile razy skorzystano z możliwości  stwarzanej w art. 29 ust 3b ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami  rolnymi Skarbu Państwa, organizując przetargi ofertowe adresowane do  poszczególnych 7 podmiotów? – zapytałam w ANR, prosząc jeszcze o podanie liczby takich przetargów w poszczególnych latach, z  uwzględnieniem podanych w artykule 7 podmiotów.

ANR długo przygotowywała odpowiedź, wreszcie nadesłała informację, z której wynika, że od 2012 roku nigdy nie zorganizowano żadnego przetargu ofertowego dla podmiotów innych niż rolnicy indywidualni z sąsiedztwa. (całość informacji w załączniku)

Agencja podkreśla przy tym, że… przetargi ofertowe organizuje na życzenie: „Zgodnie obowiązującymi w Agencji zasadami rozdysponowania nieruchomości Zasobu, przetargi ograniczone ofertowe organizowane są, jeżeli z wnioskiem o taki przetarg wystąpią rolnicy indywidualni, organizacje rolnicze lub Rada Społeczna”.

Jak z tego wynika, agencja na te – społeczne i częściowo nawet nieumocowane ustawowo - podmioty scedowała swoje obowiązki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa.

„W myśl zmienionych zasad Agencja gospodaruje Zasobem WRSP w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych” – przekonuje ponadto agencja. Tymczasem zapis o realizowaniu zadania tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych nie zwalnia przecież z obowiązku dbania o gospodarstwa rodzinne w całym kraju – a nie tylko te tuż za płotem nieruchomości należących do ZWRSP. Art. 29 ust 3b daje ku temu atrakcyjne narzędzie – tymczasem (co najmniej od 2012 r.) żaden przetarg nie został zorganizowany po to, aby powiększyć gospodarstwo rodzinne tych rolników, którzy np. sprzedali Skarbowi Państwa nieruchomości niezbędne na cele publiczne czy po to, aby gospodarstwo rodzinne utworzyli repatrianci czy osoby z odpowiednim wykształceniem.

A potrzeby takie są.

Więcej: Rolnik – zawód reglamentowany tak, jak ziemia

Nadesłana informacja obejmuje okres od 2012 roku. Pytam dalej, czy nigdy ANR nie zorganizowała żadnego przetargu ograniczonego ofertowego dla podmiotu innego, niż rolnicy indywidualni (czyli w rozumieniu art. 29 ust 3b1)? Gdzie jest określona zasada, że o taki przetarg powinien ktoś wystąpić, a ANR sama nie inicjuje przetargów? Na odpowiedź czekam już prawie tydzień. A powinna być gotowa dawno – o to, ile razy skorzystano z możliwości  stwarzanej w art. 29 ust 3b ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami  rolnymi Skarbu Państwa, organizując przetargi ofertowe adresowane do poszczególnych 7 podmiotów zapytałam przed miesiącem. Czyżby nie było o czym mówić?