Po otrzymaniu aktu oskarżenia, sformułowanego po postępowaniu wszczętym z doniesienia poprzednich władz OT ANR w Szczecinie, obecna dyrekcja postanowiła nie korzystać z prawa do występowania w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego. „Agencja nie czuje się uprawniona do wypowiadania się ani w sprawie winy oskarżonych, ani w sprawie ewentualnej kary. Zadania te wypełniają konstytucyjnie do tego powołane organy wymiaru sprawiedliwości” – napisał w wydanym oświadczeniu Jan Białkowski, obecny dyrektor OT ANR w Szczecinie.

Jak dodał, „pracownicy ANR powoływani na świadków składać będą zeznania zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem. Wierzymy, że postępowanie w tej sprawie przed sądem przyczyni się do wyjaśnienia prawdy”.

Magdalena Blank p.o. rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, w lutym informowała o toczącym się postępowaniu karnym:

„Prokuratura Regionalna w Szczecinie w sprawie dot. utrudniania przetargów na terenie powiatu pyrzyckiego skierowała w dniu 29 grudnia 2016 roku w do Sądu Okręgowego w Szczecinie III Wydziału Karnego akt oskarżenia przeciwko 39 oskarżonym, z czego 4 osoby oskarżono o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, 28 osób o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto 33 oskarżonym, którym zarzucono kierowanie lub udział w zorganizowanej grupie przestępczej zarzucono również utrudnianie przetargów. W zakresie pozostałych 6 osób zarzuty dotyczą gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, zmuszania do określonego zachowania, utrudniania zapoznania się z informacją, naruszenia funkcji narządu ciała. Ponadto jeden z oskarżonych o utrudnianie przetargów – były pracownik Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Pyrzycach oskarżony został również o przekroczenie uprawnień oraz złożenie fałszywego oświadczenia w toku postępowania przetargowego.

         Wobec jednego z oskarżonych, który w toku śledztwa przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze - wraz z aktem oskarżenia skierowano wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.

        Łącznie w różnej konfiguracji osobowej ujawniono zakłócenie i utrudnienie 29 przetargów na sprzedaż bądź dzierżawę nieruchomości rolnych.

        Akt oskarżenia liczy 500 stron, wobec wszystkich oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi, poręczenie majątkowe.

       Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

       Utrudnianie przetargów polegało na wejściu w porozumienie poprzez uzgodnienie w drodze wyboru, zastraszenia lub losowania, która konkretnie osoba wygra dany przetarg po jednym postąpieniu. Porozumienie obejmowało zgodę osoby, która wygrała dany przetarg na to, iż nie będzie ona licytowała w innych przetargach, których wygraną zapewniono innej osobie z grona wybranych rolników, którzy przystąpili do zorganizowanej grupy przestępczej,  celem działania oskarżonych było uzyskanie dla członków zorganizowanej grupy przestępczej prawa własności lub prawa dzierżawy jak największej powierzchni gruntów rolnych z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie, a także poprzez ograniczenie licytacji zmniejszano kosztem organizatora przetargu wartość sprzedażową gruntu, co miało bezpośrednio znaczenie dla interesów majątkowych  organizatora oraz zwycięzcy (niższa cena, niższy czynsz), a nadto wpływało na kolejne wyceny nieruchomości przeznaczonych przez ANR do sprzedaży lub dzierżawy. Na 39 oskarżonych w tej sprawie, jedna osoba w chwili czynu była zatrudniona w Agencji Nieruchomości Rolnej i nie prowadziła działalności rolnej, pozostali to osoby prowadzące działalność rolną. Sprawa ta była w zainteresowaniu medialnym, po zatrzymaniu 8 rolników z terenu powiatu pyrzyckiego w październiku 2015 roku.”