Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie zawartymi w niej przepisami zwiększono uprawnienia przysługujące organizacjom ekologicznym w procesie inwestycyjnym.

Art. 86g projektu ustawy budzi wiele zastrzeżeń rolników, gdyż przewiduje prawo do wniesienia odwołania od zezwolenia na inwestycję poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach przez organizację ekologiczną działającą przez minimum 12 miesięcy, co przyczyni się do blokowania procesów inwestycyjnych gospodarstw rolnych.

W związku z tym zarząd KRIR zwrócił się do Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego oraz Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdzisława Pupy o zmianę zaproponowanego art. 86g projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (senacki nr druku 342).

– W świetle coraz większych uprawnień organizacji ekologicznych, wprowadzenie tych przepisów do polskiego systemu prawa oprócz znacznych ograniczeń nakładanych przez Unię Europejską w planowanym Zielonym Ładzie, spowoduje poważne utrudnienie prowadzenia działalności rolniczej, co będzie skutkować podejmowaniem przez wielu rolników decyzji zaprzestania działalności, szczególnie dotyczy to młodych rolników – informuje KRIR. – Dlatego też, wnioskujemy o wykluczenie z tego przepisu możliwości składania odwołań organizacji ekologicznych od decyzji wydawanej dla inwestycji prowadzonej przez rolników. Ponadto zgłaszamy zdecydowany sprzeciw wobec pominięcia przez Rząd RP strony społecznej tj. Krajowej Rady Izb Rolniczych w procesie uzgodnień – dodaje.