Na Warmii i Mazurach złożono 228 wniosków, z czego tylko 16 miało straty na poziomie powyżej 30%. Pozostałe 212 wniosków zostało odrzuconych (straty poniżej 30%). Takie dane przekazano na jednym z ostatnich, cyklicznych spotkań Przewodniczących Rad Powiatowych i Komisji z Zarządem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Tymczasem - jak wskazano również - według raportów przygotowywanych przez IUNG-PIB stwierdzono występowanie suszy w całym województwie warmińsko-mazurskim już od pierwszego okresu raportowania (21.03.2022 – 20.05.2022) dla zbóż jarych i ozimych, a w kolejnych raportach pojawiły się rośliny, u których stwierdzono ujemny bilans wodny, takie jak rzepak, kukurydza, rośliny strączkowe, okopowe. Deficyt wody dla roślin występował w całym województwie, praktycznie przez cały okres wegetacyjny dla wszystkich roślin, co widać było podczas żniw i sianokosów.

Jak zauważa warmińsko-mazurski samorząd rolniczy, rolnicy z całego województwa zgłaszali straty plonów na poziomie 30% - 40% w całym gospodarstwie, podczas gdy aplikacja suszowa wskazuje straty tylko na gruntach kategorii I; w kilku tylko gminach powiatu szczycieńskiego suszę odnotowano na II kategorii gleby. Susza w znacznym stopniu dotknęła też trawy i mieszanki traw. Rolnicy zgłaszali straty w drugim i trzecim pokosie na poziomie 70%, w niektórych przypadkach koszt koszenia i zbioru drugiego i trzeciego pokosu był nieopłacalny ze względu na niski plon.

Z tego też względu Zarząd W-MIR zwrócił się do Henryka Kowalczyka - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ponowne przeanalizowanie działania aplikacji suszowej, która wskazuje suszę tylko na glebach kategorii I, co ostatecznie przekłada się na szacowanie strat w gospodarstwach na poziomie kilkunastu procent, podczas gdy susza widoczna była przez cały okres wegetacyjny, a straty w zbożach, roślinach oleistych, kukurydzy, a w szczególności w trawach sięgały do 50% całego plonu.

Jednocześnie warmińsko-mazurski samorząd rolniczy przekazał postulaty dotyczące zmiany przepisów odnośnie szacowania strat oraz propozycje usprawnienia działania aplikacji suszowej, wypracowane podczas posiedzenia Komisji Problemowej ds. Monitorowania Strat Spowodowanych Niekorzystnymi Warunkami Atmosferycznymi działającej przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej.

Przekazane postulaty:

  • Ponowne przeanalizowanie przepisów, które wprowadzą procedurę odwoławczą od wyników szacowania przez aplikację suszową do właściwego wojewody, celem powołania komisji odwoławczej i ponownego szacowania strat na miejscu w gospodarstwie. Wniosek podyktowany jest znaczącym zaniżaniem strat suszowych przez aplikację suszową.
  • Zabezpieczenie puli środków na wyrównanie strat dla rolników
    z powodu suszy w 2022 roku. Zapewnienie środków umożliwi szybszą wypłatę rekompensat za 2022 rok.
  • Dokonanie zmiany w aplikacji suszowej, polegającej na możliwości doszacowania kolejnych upraw w późniejszym terminie, lub automatycznego ponownego szacowania upraw w przypadku pojawienia się kolejnych raportów, w których wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego była ujemna dla danej rośliny. Obecnie można tylko raz w danym roku wysłać wniosek o szacowanie strat suszowych, co jest nie do zaakceptowania przez samorząd rolniczy.
  • Skorelowanie aplikacji suszowej z aplikacją ARiMR, celem zamieszczania zdjęć geotagowanych do aplikacji szacującej straty. Zdjęcia mogą ukazać faktyczny obraz suszy w uprawach i będą pomocne przy ewentualnych odwołaniach.
  • Zmianę sposobu logowania do aplikacji suszowej i podpisywania wniosku za pomocą loginu i hasła z aplikacji eWniosekPlus, a nie tak jak dotychczas za pomocą profilu zaufanego. Zmiana ta ułatwi rolnikom wykluczonym cyfrowo składanie wniosku suszowego.
  • Zmianę zabezpieczeń aplikacji suszowej w taki sposób, by po błędnym wpisaniu loginu i hasła nie blokowała dostępu do aplikacji eWniosekPlus. Zmiana ta wyeliminuje konieczność ponownego przywracania hasła w biurach powiatowych ARiMR lub zdalnie poprzez podanie kwoty dopłat za ostatni rok.

Oby się udało wprowadzić zaproponowane przez W-MIR zmiany.