Jak raportuje IUNG – PIB w okresie sześciodekadowym 1 maja – 30 czerwiec br. na terenie kraju wystąpiło dalsze zwiększenie się zasięgu suszy rolniczej. Obecnie stwierdzono ją w 16 województwach kraju.

W związku z publikowanymi przez IUNG alarmującymi informacjami oraz sygnałami wojewódzkich izb rolniczych w sprawie ogromnych strat jakie powoduje tegoroczna susza, Zarząd KRIR już pod koniec czerwca 2021 r. zwrócił się do MRiRW o pilne uruchomienie rządowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało w pierwszych dniach lipca, że...  powyższa aplikacja zostanie uruchomiona w najbliższych dniach. Niestety, 9 lipca, na rządowej stronie www, gdzie znajduje się aplikacja obsługująca wnioski suszowe wciąż widoczny był komunikat: Uwaga! Aplikacja Susza na rok 2021 nie jest jeszcze dostępna.

Tak więc rolnicy, którzy chcieliby otrzymać protokół oszacowania szkód, niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy (np. o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji rolnej) - muszą uzbroić się w cierpliwość.

Tymczasem przypominamy - wniosek za pośrednictwem aplikacji - mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany (PZ). Dzięki PZ możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym. Na co jeszcze trzeba być przygotowanym?

Kiedy możesz złożyć wniosek? 

Jeżeli na obszarze prowadzenia upraw rolnych wystąpiła susza zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich: "Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych".

Kto może złożyć wniosek?

Producent rolny:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • będący mikro, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

Co musisz przygotować?

  • numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia - co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych - od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).