Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów, wniosek o wpis do ewidencji producentów będzie rozszerzony o dane kontaktowe wnioskodawcy lub pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony. Ma to ułatwić bieżącą komunikację ARiMR z beneficjentem.

Zakłada się, że gromadzone dane będą dotyczyły adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru faksu.

Obecnie wnioskodawca może nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych kontaktowych. „Niemniej jednak z uwagi na praktykę częstego komunikowania się z beneficjentami zasadnym jest uwzględnianie danych kontaktowych w formularzu wniosku. Dobrą praktyką stosowaną przez ARiMR i pozytywnie odbieraną przez rolników jest przekazywanie rolnikom ważnych informacji (np. o zbliżającym się ostatecznym terminie składania wniosku itp.) za pośrednictwem SMS lub e-mail” – podano w uzasadnieniu.