To szósty nabór tego typu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 22 grudnia 2018 r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Grupy te muszą być uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego. Muszą ponadto łączyć producentów jednego produktu lub grupy produktów, ale tylko wtedy, jeżeli nie należeli do innej grupy czy organizacji, która wcześniej skorzystała już z pomocy.

W skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo. Uczestnicy nowej grupy producenckiej muszą zadeklarować, że zrealizują plan biznesowy w trakcie 5-letniego okresu wsparcia.

Pomocy nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.

Wsparcie przyznawane jest w ciągu pierwszych pięciu lat funkcjonowania grupy, liczonych od dnia jej uznania. Wysokość środków, jaką może otrzymać grupa, zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach.

Odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, ich współmałżonkowie, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia od 2019 r. wynosi: w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto, w drugim roku - 9 proc., w trzecim roku - 8 proc. w czwartym roku - 7 proc., w piątym roku - 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku.

Złożone wnioski poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

W rejestrze prowadzonym przez ARiMR znajduje się 840 uznanych grup producentów rolnych.