Najwięcej uwagi w swoim raporcie za 2020 rok CBA poświęciła Eskimosowi i Bielmlekowi.

Więcej: CBA o postępowaniach dotyczących Eskimosa i Bielmleku

Inne sprawy dotyczące rolnictwa, omówione w informacji, to „Niezgodne z prawem uzyskanie dofinansowania”.

Podano: „Dwie – prowadzone równolegle – kontrole wykorzystania wsparcia finansowego udzielonego przez ARiMR ujawniły nieprawidłowości, które umożliwiły beneficjentom uzyskanie dotacji w wys. 2,9 mln zł. Postępowanie kontrolne dotyczyło działań prowadzonych przez powiązane ze sobą osobowo podmioty EURO–FISH Sp. z o.o. oraz BIG FISH. Stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na przedstawianiu Agencji dokumentów potwierdzających zrealizowanie zadań, które nie zostały wykonane oraz przedłożeniu nierzetelnych oświadczeń dotyczących możliwości ubiegania się o dotację. Poczynione ustalenia dały podstawę do skierowania do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zawiadomienia o możliwości popełnienia przez osobę zarządzającą ww. podmiotami przestępstw z art. 286 § 1 i art. 297 § 1 kk”.

Kolejna sprawa to „Stwierdzenie konieczności zmiany przepisów dotyczących dofinansowania”:

„W wyniku analizy wsparcia finansowego udzielanego w latach 2018-2019 producentom rolnym w ramach programu dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich ustalono, że obsługujący program pracownicy ARiMR nie posiadają realnej możliwości kontroli zasadności przyznania dofinasowania. W związku z tym zwrócono się do prezesa ARiMR o rozważenie wystąpienia o zmianę przepisów, aby zapewnić Agencji możliwość weryfikacji przyznanych dofinasowań, a podmiotom zajmującym się utylizacją zwierząt - adekwatną ekonomicznie należność za świadczone usługi. W efekcie prezes ARiMR wystąpił do MRiRW o rozważenie zmiany sposobu znakowania świń w celu skutecznego wykorzystania środków przeznaczonych na finansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt.”

Przepisy te poprawiono, więcej:

Wnioski o szacowanie suszy do 30 listopada, a utylizacja świń na nowych zasadach

ARiMR wymieniono też wśród instytucji, w których prowadzono „działania analityczne, mające na celu zabezpieczenie zgodnego z prawem i interesami ekonomicznymi RP przebiegu niektórych projektów informatycznych, realizowanych przez inne instytucje publiczne”.