Ułatwienia w zatrudnianiu (np. doradcy prezesa na podstawie powołania, a pracowników na zastępstwo bez konkursu), zmiany w sprawozdawczości, utworzenie funduszu zapasowego lub rezerwowego i stworzenie możliwości utworzenia przez Agencję spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (np. utworzenie odrębnego od agencji podmiotu do obsługi komputerowej, gdyż, jak się okazało, za wynagrodzenia, które mogła płacić agencja, trudno było znaleźć informatyków) to niejedyne zmiany, wprowadzane przyjętą wczoraj przez rząd nowelizacją.

Więcej o nich:

Rząd za zmianami w ustawie o ARiMR

Poza nimi zaproponowano również ważne zmiany dla dłużników agencji.

 

Zapomnijmy o długach z SAPARD

Pierwsza ze zmian dotyczy dłużników zalegający z zapłatą należności z programu przedakcesyjnego SAPARD.

Czynne pozostają takie 33 sprawy windykacyjne z otwartym saldem należności. Według stanu na dzień 31.08.2021r. pozostaje do odzyskania łączna kwota 13 053 615,84 zł w tym: należność główna 5 590 398,29 zł, odsetki w kwocie 7 270 732,93 zł, koszty 192 484,62 zł. W 21 sprawach - na łączną kwotę 7 238 945,60 zł, w tym należność główna 3 217 221,72 zł, odsetki 3 835 025,26 zł, koszty 186 698,62 zł - egzekucja okazała się bezskuteczna.

Jak uznano, dalsze koszty stosowania procedur windykacyjnych mogą być w tych sprawach nieproporcjonalne w stosunku do kwot odzyskanych lub możliwych do odzyskania.

Zatem zaproponowano zapis, pozwalający prezesowi umarzać, w całości lub w części, rozkładać na raty lub odraczać termin spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych z krajowych środków publicznych oraz w ramach SAPARD.

 

Bez odsetek za zwłokę

Kolejna zmiana to nienaliczanie odsetek za zwłokę - od wierzytelności Agencji, których spłata została odroczona lub rozłożona na raty - w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Dotąd możliwość taka dotyczy wyłącznie należności przypadających Agencji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, ale takie rozwiązanie nie jest przewidziane w odniesieniu do wierzytelności przypadających Agencji w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych wyłącznie z krajowych środków publicznych. Zaproponowano więc rozszerzenie tej możliwości, uzasadniając, że w ten sposób można usunąć nierówność w traktowaniu dłużników Agencji ze względu na rodzaj ich długu.

Jak wyliczono w uzasadnieniu, od 14 marca 2020 r. złożonych zostało 28 wniosków o rozłożenie należności na raty lub odroczenie. Na dzień 2 lutego 2021 r. do rozpatrzenia pozostaje 7 wniosków dotyczących należności krajowych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. należności krajowe wynosiły łącznie 263 581 219,28 zł, w tym z tytułu: należności głównej 85 953 856,65 zł, odsetek 176 326 831,14 zł, kosztów 1 300 531,49 zł. Łączna wartość należności do rozłożenia na raty lub odroczenia według stanu na dzień 31 stycznia 2021r. wynosi 925 585,06 zł, w tym z tytułu należności głównej 592 612,93 zł. Wdrożenie tej zmiany do 7 spraw pozostających do rozpatrzenia wiązałoby się z wprowadzeniem ulgi odsetkowej około 100 zł za każdy dzień od dnia złożenia wniosku w okresie trwania stanu epidemicznego lub stanu epidemii w kraju. Na dzień 31 stycznia 2021 r. saldo odsetek przedmiotowych spraw pozostających w rozpatrywaniu (327 730,40 zł na dzień 31.01.2021 r.) uległoby zmniejszeniu o łączną kwotę około 3 tys. zł.

Ten rodzaj pomocy zaliczony jest do de minimis.

 

Pieniądze do zwrotu bez uchylania decyzji

Dodano przepis, zgodnie z którym do ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych nie jest konieczne uprzednie wzruszenie decyzji przyznającej pomoc lub płatność w trybach nadzwyczajnych określonych w ustawie z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wystarczającą przesłanką materialną zwrotu środków będzie naruszenie prawa, które wystąpiło na jakimkolwiek etapie przed przyznaniem lub wypłatą środków, skutkujące wypłaceniem środków przyznanych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości przy jednoczesnym braku konieczności wzruszenia decyzji stanowiącej podstawę przyznania płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych w jednym z trybów nadzwyczajnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

  

Umorzenia długu FRiOR łatwiejsze

Rozszerzono katalog przesłanek, w oparciu o które mogą być umarzane wierzytelności Agencji wskazane w art. 39 ustawy o Agencji, tj. wierzytelności finansowe Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa oraz wierzytelności z tytułu zwrotnej pomocy budżetowej udzielonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na restrukturyzację i modernizację rolnictwa oraz jego otoczenia przed utworzeniem FRiOR.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna kwota zadłużenia z tytułu FRiOR oraz należności powstałych przed utworzeniem FRiOR wynosi 209 503 363,22 złotych, przy czym zadłużenie z tytułu kapitału (należności głównej) wynosi tylko około 48 691 482,64 złotych.

Wprowadzona ma być możliwość umorzenia wierzytelności z tytułu FRiOR na wniosek osoby, która była stroną umowy o kredyt udzielony ze środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, umowy o spłatę zrestrukturyzowanego długu, umowy o kredyt udzielony ze środków budżetowych lub umowy o kredyt z gwarancją Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej bądź jej następcy prawnego, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiada innej nieruchomości niż ta, w której zamieszkuje.

Ponadto w projekcie proponuje się wprowadzenie możliwości umorzenia na wniosek osoby, która była stroną umowy o kredyt udzielony ze środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, umowy o spłatę zrestrukturyzowanego długu, umowy o kredyt udzielony ze środków budżetowych lub umowy o kredyt z gwarancją Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej bądź jej następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest wierzytelność z tytułu odsetek.

Jeżeli wnioskodawcą jest dłużnik prowadzący działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych, pomoc w zakresie umorzenia odsetek będzie stanowić pomoc de minims w rolnictwie i może być udzielona tylko raz.