ARiMR przypomniał, że tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie grup producentów i organizacji producentów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończył się 31 maja br. O wsparcie ubiegały się nowe grupy producentów - uznane od 15 września 2018 r. - składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Agencja poinformowała, że zwiększone zostały stawki wsparcia dla grup producentów, które decyzję o przyznaniu pomocy otrzymają po 12 czerwca br., a więc po dniu wejścia w życie przepisów podwyższających wysokość wypłat. - Większa pomoc wypłacana będzie od drugiego roku prowadzenia działalności. Bez zmian pozostaje dofinansowanie, jakie może otrzymać grupa producentów rolnych po pierwszym roku - wynosi ona 10 proc. wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów. Nie zmienił się także maksymalny limit rocznego wsparcia - tak jak dotychczas wynosi on 100 tys. euro - wyjaśniono.

ARiMR wyjaśnił, że pozostałe stawki wrosły odpowiednio: z 8 do 9 proc. wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów po drugim roku prowadzenia działalności; z 6 do 8 proc. po trzecim roku prowadzenia działalności; z 5 do 7 proc. po czwartym roku; z 4 do 6 proc. po piątym roku prowadzenia działalności.

- Odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem - zastrzega się.

Pomoc finansowa przyznawana jest w pierwszych 5 latach funkcjonowania grupy - liczonych od dnia jej uznania. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych. Złożone wnioski poddawane są ocenie, a na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona jest kolejność przyznawania pomocy.