Kolejna interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz rolników dotyczy nieprawidłowego przyznawania pomocy przez ARiMR. Tym razem RPO wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie nieprawidłowości w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", ale odpowiedź może mieć znaczenie dla osób ubiegających się o wsparcie nie tylko z tego programu.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Związek Producentów Ryb w sprawie nieprawidłowości w działaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, polegających na nieudzielaniu pomocy w ramach środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe" zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie. Pomoc ta przyznawana jest na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Zgodnie z przepisem § 51 rozporządzenia, pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że w przypadku złożenia wniosku niepełnego i wezwania przez Agencję do usunięcia braków, wniosek należy uznać za złożony w dniu uzupełnienia przez wnioskodawcę braków i ten termin brać pod uwagę przy ustalaniu kolejności składania wniosków – czytamy w piśmie RPO do ministra rolnictwa.

Tymczasem, jak wykazały przeprowadzone kontrole, terminy weryfikowania wniosków są różne i nie zawsze wynikają z kolejności złożenia pierwotnego wniosku. Uzależnienie otrzymania pomocy od kolejności złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku prowadzi do uzależnienia otrzymania dofinansowania przez konkretnego beneficjenta od działania Agencji i prowadzonej przez jej pracowników weryfikacji wniosków.

Dlatego RPO domaga się zmian:

Zdaniem Rzecznika, zasadne byłoby wprowadzenie odpowiednich zmian do tego rozporządzenia. Stan prawny, który uzależnia otrzymanie dofinansowania od kolejności złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku prowadzi do nierównego traktowania producentów. W praktyce, terminy weryfikowania wniosków nie zawsze wynikają z kolejności złożenia wniosku. Pomoc otrzymują bowiem wnioskodawcy, w stosunku do których pracownik Agencji przeprowadzi sprawną weryfikację wniosku. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy i podjęcie działań w celu niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości w działaniu oddziałów Agencji.