Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Zniesienie systemu kwotowania produkcji mleka w krajach Unii Europejskiej od kwietnia 2015 r. wymusza zmiany na rynku mleka.

- Komisja Europejska powołała grupę wysokiego szczebla ds. mleka, która w celu zapobieżenia negatywnym skutkom tych procesów przygotowała tzw. pakiet mleczny. Zasady funkcjonowania tego pakietu zostały ujęte w zasadniczych punktach: po pierwsze, pisemne umowy pomiędzy producentami i przetwórcami mleka, po drugie, możliwość negocjowania warunków umów zbiorowo za pośrednictwem organizacji producenckich, po trzecie, szczegółowe zasady opisujące działania organizacji międzybranżowych oraz poprawa przepływu informacji – mówił poseł sprawozdawca Krzysztof Jurgiel, rekomendując w imieniu Komisji Rolnictwa przyjęcie nowelizacji.

Przedstawiony projekt ustawy ma na celu wdrożenie postanowień unijnych. Nowe przepisy mają ułatwić organizacjom producentów mleka negocjowanie w imieniu należących do nich rolników umów na dostawy mleka m.in. do zakładów mleczarskich.

Oto jak scharakteryzował projekt Krzysztof Jurgiel:

- Wdraża się przede wszystkim przepisy obligatoryjne dotyczące uznawania organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz przepisy o charakterze fakultatywnym umożliwiające uznawanie zrzeszeń uznanych organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych. W związku z tym w projektowanej ustawie rząd proponuje wprowadzenie przepisów dotyczących następujących kwestii: po pierwsze, wskazania organu właściwego do uznawania organizacji producentów mleka oraz zrzeszeń uznanych organizacji producentów mleka oraz zadań tego organu w przedmiotowym zakresie. Proponuje się, aby organem właściwym w tym zakresie był prezes Agencji Rynku Rolnego.

Po drugie, trybu ubiegania się o uznanie organizacji producentów mleka oraz zrzeszenia uznanych organizacji producentów mleka. Uznanie następuje w drodze decyzji prezesa Agencji Rynku Rolnego wydanej na wniosek składany przez organizację lub zrzeszenie ubiegające się o uznanie. Określono zawartość wniosku i rodzaj załączników.

Po trzecie, obowiązku przeprowadzania regularnych kontroli uznanych organizacji producentów oraz zrzeszeń organizacji producentów mleka w zakresie stosowania przez te podmioty postanowień zawartych w rozporządzeniu nr 1234/2007 oraz przepisów ustawy. Kontrole będą prowadzone przez właściwych miejscowo dyrektorów oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego na podstawie opracowanego przez prezesa Agencji Rynku Rolnego rocznego planu kontroli, który powinien obejmować m.in. zakres kontroli, zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym rozporządzeniu.

Po czwarte, sankcji karnych dla uznanych organizacji producentów mleka i zrzeszeń. Zgodnie z art. 126a ust. 4 lit. c rozporządzenia nr 1234/2007 państwa członkowskie nakładają na organizacje producentów i ich zrzeszenia określone przez siebie kary i w razie konieczności podejmują decyzję o cofnięciu uznania w przypadku niestosowania się do przepisów rozporządzenia. Te kary są wymienione w projekcie ustawy.

Sprawa następna, to jest po piąte, wskazania prezesa Agencji Rynku Rolnego jako organu właściwego do udzielenia pomocy administracyjnej i współpracy z właściwymi organami państw członkowskich w zakresie uznawania organizacji producentów o zasięgu międzynarodowym.

Po szóste, wskazania prezesa Agencji Rynku Rolnego jako organu właściwego do przesyłania Komisji Europejskiej powiadomień o wydanych przez ten organ w stosunku do organizacji producentów mleka i zrzeszeń tych organizacji decyzjach o uznaniu, odmowie lub cofnięciu uznania.

Wreszcie, po siódme, wskazania prezesa jako organu właściwego, tutaj w czterech sprawach, które są wymienione w projekcie ustawy.

Ponadto projektowana ustawa wprowadza przepis szczegółowy dotyczący uregulowania kwestii dziedziczenia kwoty indywidualnej.

Projekt ponownie trafił do prac w Komisji Rolnictwa, gdyż posłowie zgłosili do niego poprawki.