- Obszary objęte restrykcjami wynikające z występowania ASF na terytorium Polski, a także innych państw członkowskich UE określane są aktualnie na podstawie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń – poinformował w imieniu ministra Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w MRiRW.

Ww. rozporządzenie stosowane jest od dnia 21 kwietnia 2021 r.

- Wymienione powyżej rozporządzenie ustanawia środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w państwach członkowskich, w których występuje choroba – kontynuuje Szymon Giżyński. - W załączniku I do ww. rozporządzenia wymienione są państwa członkowskie i ich obszary, których dotyczą wspomniane powyżej środki kontroli, w zależności od poziomu ryzyka związanego z ASF. W zależności od sytuacji epizootycznej na danym obszarze, w przypadku, kiedy choroba wystąpiła w gospodarstwach utrzymujących świnie, obszary włączane są do obszaru objętego ograniczeniami III.

W przypadku występowania ASF u dzików obszary włączane są do obszaru objętego ograniczeniami II. Natomiast terytoria, na których choroba co do zasady nie występuje, jednakże ryzyko wystąpienia choroby związane jest z bliskością zakażenia u dzików, włączane są do obszaru objętego ograniczeniami I – dodał.

Jak wyjaśnił w odpowiedzi na interpelację Posłanki Skowrońskiej, zasięg poszczególnych obszarów objętych restrykcjami jest ostatecznie ustalany na podstawie kombinacji następujących czynników: informacji przekazywanych przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego UE w odniesieniu do sytuacji w zakresie choroby (w Polsce jest to Główny Lekarz Weterynarii), naukowo udowodnionych zasad i kryteriów geograficznego określania regionalizacji ze względu na ASF oraz wytycznych Unii uzgodnionych z państwami członkowskimi w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz oraz publicznie dostępnych na stronie internetowej Komisji, poziomu ryzyka rozprzestrzeniania się ASF i ogólnej sytuacji epizootycznej w odniesieniu ASF w zainteresowanym państwie członkowskim UE oraz – w stosownych przypadkach – na obszarach sąsiednich.

- Polska nieustannie podejmuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu obszarów objętych restrykcjami nałożonych w związku z występowaniem ASF. W tym zakresie, o ile pozwala na to sytuacja epizootyczna, systematycznie składane są do Komisji Europejskiej wnioski o zmianę lub zniesienie obszarów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605. Niemniej jednak ostateczna decyzja w tym zakresie należy do oceniającej wnioski polskich służb weterynaryjnych Komisji Europejskiej, która posiada wyłączną kompetencję do przedstawiania ewentualnych zmian w tym załączniku pod ocenę i głosowanie wszystkich państw członkowskich UE – podkreślił w odpowiedzi wiceminister Giżyński.

- Polska wielokrotnie interweniowała do służb KE o przyspieszenie procedur w tym zakresie i jak najszybszą i przychylną ocenę wnioskowanych zmian w regionalizacji. Działania te będą kontynuowane – dodał.

Jak wynika również z jego odpowiedzi, liczba przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików (ognisk) wyniosła w: 2015 r. – 53, 2016 r. – 80, 2017 r. – 741, 2018 r. – 2443, 2019 r. – 2477, 2020 r. – 4156 i 2021 r. – 1932 (dane za 2021 wg stanu na 6 sierpnia br.).

Przypominamy przy okazji - tylko do 27 sierpnia 2021 r. rolnicy, którzy utrzymują w swoich gospodarstwach trzodę chlewną, mogą ubiegać się o refundację części wydatków poniesionych na działania bioasekuracyjne.

Dofinansowanie obejmuje zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji; zakup odzieży ochronnej oraz zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Ubiegać się można o refundację do 50% poniesionych kosztów, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in.: oryginały lub kopie faktur, rachunków, umów, które uwierzytelniają wydatki wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym; oświadczenie o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie; oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.