24 czerwca poznaliśmy projekt zmian rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018.

Więcej: Jaka bioasekuracja po rozszerzeniu?

W ślad za nim idzie opublikowany dwa dni później projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (całość w załączniku).

Wprowadza przede wszystkim dwa zakazy ważne dla obszarów: ochronnego, objętego ograniczeniami, zagrożenia - zakaz skarmiania świń trawą i ziarnem oraz zakaz używania słomy.

W gospodarstwach z tych trzech obszarów zakazuje się karmienia świń zielonką lub ziarnem, pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia – chyba że zielonkę lub ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 30 dni. Zabrania się też wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt – chyba że słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 90 dni.

Skąd taki pomysł? W uzasadnieniu czytamy: „postępowanie takie jest podyktowane faktem, że w regionach, w których stwierdza się obecność wirusa w populacji dzików zachodzi w opinii naukowców uzasadniona obawa, że trawa i zboże mogą zostać skażone wirusem ASF przez dziki a następnie trafić do gospodarstwa. Wirus ASF wykazuje znaczną odporność na działanie czynników środowiskowych. W niskiej temperaturze może być żywotny i zjadliwy nawet przez kilka lat, oporny jest też na wysychanie i gnicie. Dlatego też niezwykle istotne jest ograniczenie do minimum ryzyka jego wprowadzenia do stada”.

Trzeba przypomnieć, że niespełna rok temu minister rolnictwa twierdził za Komisją Europejską, „że nie istnieje naukowo udowodnione zagrożenie przeniesienia czynnika zakaźnego ASF wraz z importowanymi paszami pochodzenia roślinnego, w szczególności z krajów, gdzie występują ogniska afrykańskiego pomoru świń.”

Więcej: MRiRW: Zboże z Ukrainy jest bez zarzutu

Również tych samych obszarów ma dotyczyć zakaz prowadzenia uboju zwierząt innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie – w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Świnie mają być utrzymywane w gospodarstwie już nie tylko w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami, ale też ze zwierzętami domowymi – i to (przepis ten nie dotyczy świń utrzymywanych w systemie otwartym) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, zaopatrzonych w odrębne wejścia oraz nie posiadających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których utrzymywane są inne zwierzęta w tym budynku.

Maty dezynfekcyjne mają być wyłożone przed wejściami i wyjściami do gospodarstw oraz budynków lub pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, ich szerokość musi być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia i długość nie mniejsza niż 1 metr.

Przed wjazdami i wyjazdami do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, maty mają mieć szerokość nie mniejszą niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość nie mniejszą  niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa (nie dotyczy gospodarstw wyposażonych w niecki dezynfekcyjne).

Maty powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

Wybieg dla świń utrzymywanych w systemie otwartym ma być zabezpieczony podwójnym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem.

Czynności związane z obsługą świń mogą wykonywać tylko osoby, które nie wykonują tych czynności w innym gospodarstwie. Zobowiązane są do stosowania „środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz czyszczenie i odkażanie obuwia”. Mają też używać odzieży ochronnej i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do tego celu. Nakazano też prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających do gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

Projekt trafił do konsultacji, które potrwają do 28 czerwca, a ma obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu.

Nie zawiera wyliczenia kosztów takiej bioasekuracji.

Podano tylko: „Zwalczanie ASF, tak jak innych pozostałych chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.), finansowane jest ze środków budżetu państwa, określanych w corocznych ustawach budżetowych” oraz: „Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie wywierać skutków finansowych na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.”

W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018 podano, że mata do dezynfekcji kosztuje 1500 zł netto.

Koszt wzmocnienia bioasekuracji średnio w gospodarstwie wyliczono dla gospodarstw liczących:

- 51-200 sztuk na 33263 zł brutto

- 201-500 sztuk  na 37299 zł brutto

- powyżej 500 sztuk na 47714 zł brutto.