20 maja 2020 r. Komisja Europejska zaprezentowała Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 Przywracanie przyrody do naszego życia”. Dokument ten stanowi element realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Jak mówił wczoraj w sejmowej KRiRW wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, nowa „zielona architektura” to system obejmujący:

- obowiązkowy system warunkowości (zobowiązania obowiązkowe dla otrzymujących płatności bezpośrednie i niektóre z II filara)

- ekoschematy

- prośrodowiskowe wieloletnie zobowiązania z II filara.

We wszystkich tych elementach obecna jest bioróżnorodność.

Jak mówił wiceminister, zapowiadane ograniczenia dotyczące środków ochrony roślin i nawozów będą zróżnicowane dla każdego kraju, nie ma określonego czasu i warunków dochodzenia do spełnienia norm, a ważna jest też wyjściowa sytuacja poszczególnych państw – Polska ma tu korzystną pozycję. Istotne będzie z pewnością precyzyjne stosowanie śor, na to będzie kładziony duży nacisk.

Niemniej jednak wszystkie działania wspierane będą dopłatami, dziś bazujemy na warunkach, które istniały do tej pory. Będą stosowane – poparte środkami finansowymi – zachęty, także adresowane do małych gospodarstw. Nie powinno być obaw, jeśli chodzi o przyszłość i wprowadzenie „zielonej architektury”, powinniśmy upatrywać szans we wprowadzeniu jej – podkreślał wiceminister.

Obecnie MRiRW rozpatruje propozycje składane podczas dyskusji nad Planem Strategicznym, tak aby przyszła „zielona architektura” była związana z sytuacją w naszym rolnictwie – zapewnił.

„Zdaniem MRiRW, integracja działań w zakresie środowiskowym daje szansę na skuteczne osiąganie postawionych celów. Realizacja Strategii może przełożyć się pozytywnie na sektor rolny, wpływając m.in. na bardziej racjonalne i zoptymalizowane wykorzystanie nawozów i środków ochrony roślin, wykreowanie bądź wzmocnienie rynków produktów i usług w sektorze rolnym (produkty rolnictwa ekologicznego, produkty i usługi związane z restytucją siedlisk i gatunków), czy też wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Należy zaznaczyć, że w Strategii nie została przedstawiona ocena możliwych skutków jej wdrożenia - zarówno środowiskowych, społecznych, jak i ekonomicznych. Nie zostało także określone, jak cele Strategii będą mierzone i jak przełożą się na zobowiązania poszczególnych państw członkowskich, w związku z tym trudno jest ocenić implikacje dla Polski i dokonać oceny zakładanych celów.

Z pewnością konieczna będzie dalsza dyskusja w trakcie realizacji założonego planu działania (action plan), który przewiduje opracowanie szeregu dyrektyw i wytycznych stanowiących praktyczną podstawę do wdrożenia strategii. Należy zaznaczyć, że Strategia powinna być realizowana solidarnie, a trud realizacji postawionych przez nią celów powinien być ponoszony proporcjonalnie przez wszystkie państwa członkowskie UE” – podkreślono w informacji MRiRW, przedstawionej posłom  z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.