Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, Komisja Europejska nadal nie ogłosiła decyzji o zgodności pomocy w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenie ze wspólnym rynkiem.

Jest jednak pomysł na wznowienie kredytów klęskowych.

Jak podało ministerstwo, uwzględniając zgodę sejmowej Komisji Finansów Publicznych na zmianę planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2019 r., w zakresie m.in. zwiększenia środków na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenie środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód, w najbliższych dniach wznowione zostanie udzielanie tych kredytów.

Jak wynika z informacji sejmowych, Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2019.

Zmiany polegają na zwiększeniu planowanych kosztów dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie wydatków związanych z wznowieniem produkcji oraz odtworzeniem środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód oraz zwiększeniu planowanych wydatków z tytułu realizacji zobowiązań roku 2018 płatnych w 2019 r. dotyczących finansowania lub dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.