Wniesiony do Sejmu projekt przygotowanej w Senacie ustawy  o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów dotyczy wprowadzenia możliwości stwierdzenia w odniesieniu do decyzji o scalaniu i wymianie gruntów, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa, co umożliwi stronie takiej decyzji żądania odszkodowania i ma na celu wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie, w jakim uniemożliwia stwierdzenie wydania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania z naruszeniem prawa, jest niezgodny z Konstytucją.

Więcej o tym wyroku:

Trybunał Konstytucyjny o decyzji scaleniowej

W postępowaniu administracyjnym, w procesie wydawania decyzji administracyjnych, dochodzi niekiedy do błędów o charakterze materialnym (błędna treść decyzji) lub proceduralnym (błąd w trybie wydawania decyzji) – podano w uzasadnieniu projektu ustawy. Przepis art. 33 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów stanowi jednak, że do postępowań dotyczących wzruszenia decyzji ostatecznych, nie stosuje się przepisów Kpa dotyczących przesłanek wznowienia postępowania, uchylenia decyzji, oraz stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów stała się ostateczna, upłynęło 5 lat.

Proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości stwierdzenia w odniesieniu do decyzji o scalaniu i wymianie gruntów, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa, co umożliwi stronie takiej decyzji żądania odszkodowania i ma na celu wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Z wprowadzanych przepisów będą mogły skorzystać strony postępowań wszczętych lub zakończonych przed dniem wejścia w życie proponowanej ustawy.

Podobny problem polegający na tym, że norma prawna zamyka drogę dochodzenia naruszonych praw, a tym samym uniemożliwia rozpoznanie sprawy przez właściwy sąd do orzekania o odpowiedzialności odszkodowawczej, wynika również z przepisu art. 8o ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.