Systemy rolno-leśne to sposób użytkowania gruntu rolnego, na którym drzewa lub krzewy są zintegrowane z uprawą rolną na tym samym obszarze (gruncie ornym lub TUZ). Jest to wielofunkcyjne użytkowanie gruntu przynoszące korzyści zarówno środowiskowo-klimatyczne, jak również dodatnio wpływające na jakość plonów. Rzędy drzew chronią rośliny uprawne przed wiatrem, ograniczając wywiewanie cząstek gleby, a także parowanie z niej wody, poprawiając bilans wodny. Systemy rolno-leśne, w których drzewa i krzewy stanowią część pastwiska dają zwierzętom schronienie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, podnosząc ich dobrostan.

Jak konkretnie będzie wyglądało to wsparcie na zakładanie i utrzymanie systemów rolno-leśnych?

Beneficjent pomocy

Wsparcie skierowane będzie do rolników, będących właścicielami gruntu z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem.

Warunki przyznania pomocy

Do wsparcia będą kwalifikowały się grunty orne i TUZ (z wyłączeniem TUZ na obszarach Natura 2000), na których:

 • zostanie wykonany system rolno-leśny:
  -   co najmniej 3 różnymi gatunkami lub rodzajami drzew lub krzewów, wśród których przeważają gatunki liściaste,
  -   w formie rzędowej (na gruntach ornych) lub pastwiskowej (na TUZ),
  -   poprzez posadzenie od 150 do 250 szt. drzew lub krzewów na 1 ha,
 • drzewa lub krzewy w systemie rolno-leśnym zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem osłonkami albo 3 palikami albo wełną owczą albo repelentami.

Stawki pomocy

Pomoc udzielana będzie na:

 • założenie systemu rolno-leśnego:
  -   3 092 zł/ha - w warunkach korzystnych, albo
  -   3 199 zł/ha - na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°,
 • ochronę systemu rolno-leśnego przed zniszczeniem poprzez zabezpieczenie drzew lub krzewów:
  -   566 zł/ha – repelentami, albo
   1 381 zł/ha - 3 palikami, albo
  -   148 zł/ha - wełną owczą, albo
  -   2 362 zł/ha – osłonkami,
 • utrzymanie i pielęgnację, przez 5 lat założenia systemu rolno-leśnego, w wysokości 300 zł/ha/rok.

Dodatkowo, do gruntów, na których został wykonany system rolno-leśny, rolnikom przysługiwać będą również płatności bezpośrednie, zarówno w roku ich założenia jak również w kolejnych latach.

Ubieganie się o pomoc

Wniosek o przyznanie wsparcia będzie można złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, w planowanym terminie: od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca danego roku.