Od stycznia 2022 będą obowiązywać nowe maksymalne stawki opłaty za naruszenie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu".

Zgodnie z obwieszczeniem ministra infrastruktury w tej sprawie, stawki te będą wynosić:

- 2192,40 zł - za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy Prawo wodne lub z planem nawożenia azotem (obecnie jest to 2120,31 zł)

- 3288,61 zł - za przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie z przepisami Prawa wodnego (3180,47 zł)

- 548,10 zł - za prowadzenie dokumentacji realizacji „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” niezgodnie z przepisami Prawa wodnego albo za jej brak (530,08 zł)

- 548,10 zł - za brak planu nawożenia azotem (530,08 zł).

Zgodnie z ustawą Prawo wodne kontrola stosowania Programu azotanowego przez podmioty prowadzące produkcję rolną jest wykonywana przez właściwe organy Inspekcji Ochrony Środowiska, czyli wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.

Dodatkowo wymagania Programu azotanowego wchodzą w zakres zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), dlatego wszyscy rolnicy korzystający z płatności bezpośrednich, a także płatności obszarowych otrzymywanych w ramach PROW mogą być w tym zakresie kontrolowani przez ARiMR. Corocznie kontroli pod względem spełniania wymogów wzajemnej zgodności podlega 1% beneficjentów ubiegających się o płatności (z pominięciem rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, którzy od 2015 roku nie podlegają kontroli wzajemnej zgodności).

Rolnicy już protestują w sprawie wyżej określonych, nowych stawek. W ostatnich dniach, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ skierował do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza pismo w sprawie podjęcia działań mających na celu niepodnoszenie stawek kar dla rolników za naruszenie zapisów "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu".

W załączeniu obwieszczenie ministra infrastruktury.