O prowadzeniu takich prac agencja poinformowała po spotkaniu prezesa Waldemara Humięckiego, dyrektorów oddziałów ANR i prezesów wojewódzkich izb rolniczych.

W tym gronie 12 stycznia we Włodzimierzowie pod Piotrkowem Trybunalskim dyskutowano o realizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych.

Obecnie obowiązuje zakaz sprzedaży państwowej ziemi i minister Krzysztof Jurgiel zapowiada, że będzie tak do końca obecnej kadencji Sejmu. ANR zostanie zlikwidowana. Ma natomiast powstać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jednym z jego zadań będzie monitorowanie obrotu ziemią „w celu kompleksowego wykorzystania obszarów wiejskich do różnych zadań”.

Minister stwierdził, że wstrzymanie sprzedaży ziemi jest akceptowane przez rolników i nie będzie zmiany ustawy „w zakresie samej filozofii gospodarowania ziemią, ewentualnie zmiany mogą dotyczyć spraw technicznych np. rozstrzygnięcia kto ma opiniować przy przetargach itp.”

Więcej: Jurgiel: W tej kadencji Sejmu nie będzie sprzedaży państwowej ziemi

Takie plany i kierunek zmian potwierdza właśnie spotkanie we Włodzimierzowie. Jak wynika z informacji przekazanej przez ANR po tych rozmowach, dyskutowano głównie o roli izb rolniczych i Społecznych Rad Terenowych „w podejmowaniu decyzji w zakresie rozdysponowania  nieruchomości Zasobu” – czyli w przetargach dotyczących dzierżaw. Zarówno izby, jak i Społeczne Rady Terenowe – wg prezesa ANR – zapewniają, że „proces rozdysponowania gruntów został uspołeczniony i odbywa się pod rzeczywistą kontrolą rolników”.

Więcej: Kto wygra przetarg na ziemię od ANR? 

Przy organizowaniu przetargu uczestniczą organizacje rolnicze działające na terenie danego oddziału.

Więcej: Do końca lipca ANR wydzierżawiła 52,4 tys. ha ziemi

Podczas rozmów we Włodzimierzowie izby domagały się doprecyzowania stosowanych w przetargach ofertowych wag kryteriów do kwalifikacji uczestników postępowania. Jak poinformowano, postulaty te nie znalazły jednak zrozumienia u prezesa, który ocenił, że „wagi te uwzględniają zróżnicowanie rolnicze na terenie Polski, a sposób ich wyliczania jest czysto matematyczny  i obiektywny”.

Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem Anna Zając-Plezia poinformowała natomiast, że „ANR wystosowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prośbę o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z podjętymi w ministerstwie pracami nad zmianą przepisów w/w ustaw. Propozycje zmian mają w większości charakter porządkowy i oparte są na doświadczeniach Agencji z okresu funkcjonowania ustaw oraz uwzględniają wnioski środowisk rolniczych. Zdaniem ANR zmiany te usprawnią rozdysponowanie gruntów rolnych, a sam proces będzie jasny i spójny dla wszystkich uczestników. Nawiązując do przedłużania umów dzierżawy i bezumownych użytkowników zwróciła uwagę, że każdy przypadek jest badany przez Agencję szczegółowo i indywidualnie oraz, że duży pozytywny udział w tym procesie mają także członkowie Społecznych Rad Terenowych”.

Wiele wskazuje na to, że właśnie m.in. udział bezumownych użytkowników w przetargach będzie dookreślony w ustawie – obecnie dyskusyjne jest, kto powinien być wykluczany z przetargów z racji bezumownego użytkowania.

Więcej: Przetargi ograniczone także dla bezumownych użytkowników ziemi

Niedawno MRiRW poinformowało zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, że w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad projektem ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany. „Kodeks, wraz ze zmianą szeregu obowiązujących przepisów prawa, ma mieć charakter systemowy i porządkujący szeroko rozumianą sferę planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym respektowania zasad ochrony gruntów” – wyjaśniło ministerstwo w kontekście możliwości zniesienia opłaty ustawowej za zmianę sposobu użytkowania na nierolniczą działki siedliskowej stanowiącej własność rolnika.

Projekt ustawy tego dotyczący zgłosił w Sejmie Klub Kukiz'15.

Więcej: Wolnoć Tomku w swoim… siedlisku

Ocenę funkcjonowania ustaw regulujących sprzedaż ziemi i gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zapowiadano wcześniej.

Więcej: Jak funkcjonuje obrót ziemią?