Ledwie Sejm znowelizował ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a znów temat wraca pod obrady.

Przypomnijmy, że przyjęta nowelizacja dotyczyła rozszerzenia kodów paliwa, za które przysługuje zwrot. Wprowadziła też zasadę, że zwrot nie przysługuje upadającym przedsiębiorstwom. Rolnik nie musi już potwierdzać „za zgodność” kopii faktur.

Nie wprowadzono natomiast zmian proponowanych w poprawkach, dotyczących zwiększenia limitu paliwa przypadającego na 1 ha, pełnego zwrotu podatku pobranego za każdy litr paliwa, określania stawki zwrotu podatku za litr w ustawie budżetowej oraz umożliwienia rolnikowi składania wniosków w jednej gminie.

I właśnie do tych poprawek nawiązuje proponowana przez PiS nowelizacja, którą mają się jutro zająć posłowie.

Przewiduje ona zwiększenie limitu paliwa do 126 l na ha. Stawka zwrotu do każdego litra miałaby być określana każdorazowo w ustawie budżetowej. Rolnik mógłby składać  jeden wniosek o zwrot  podatku - w tej gminie, w której położona jest siedziba lub siedlisko gospodarstwa rolnego, albo w której położona jest największa część powierzchni gospodarstwa rolnego. Powierzchnia gruntów we wniosku o zwrot podatku miałaby być zgodna z wnioskiem o  płatności obszarowe.

Zdaniem wnioskodawców, zmiany mogą poprawić dochodowość produkcji. „W obecnej dramatycznej sytuacji polskiego rolnictwa konieczne jest wprowadzenie rozwiązań mogących wpłynąć na jej poprawę, dlatego też złożenie projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest w pełni uzasadnione” – czytamy w uzasadnieniu.

Na ile realne jest przyjęcie tych zmian? Proponowane podczas ostatniej nowelizacji poprawki odrzucono niewielką większością głosów: za ich przyjęciem głosowało ok. 213-217 posłów wobec ok. 233-235 przeciw. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że rząd sprzeciwił się przyjęciu nowelizacji, a koalicja ma większość potrzebną do odrzucenia projektu. Połączone sejmowe komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Finansów Publicznych po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach 9 maja oraz 7 listopada 2012 r. postanowiły wystąpić o odrzucenie projektu.