„Przedkładany projekt ustawy dotyczy wypłaty w IV kwartale 2021 r. kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (obok dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, które będzie wypłacane w II kwartale 2021 r., zgodnie z ww. ustawą z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów)” – podano w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Projekt zakłada, że w 2021 r. osobom uprawnionym (emeryci i renciści, także z KRUS) przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:

             kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r. – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2900 zł,

             kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2900 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

Jedno kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie to będzie podlegać proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenia pieniężne mają być wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w listopadzie 2021 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r.

„Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2021 r. zostałoby wypłacone dla ok. 9,1 mln świadczeniobiorców (ok. 93,7% ogółu), w tym ok. 7,9 mln świadczeniobiorców otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,2 mln świadczeniobiorców w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.

Koszt wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 r. to kwota ok. 10,6 mld zł” - wyliczono.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne oraz koszty jego obsługi wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego – podano.

Trzeba zauważyć, że najniższe emerytury od 2016 r. wzrosły o ok. 25%.

Czytaj też: Od marca co najmniej 50 zł więcej dla emerytów i rencistów