Jak dotąd uzyskanie zwolnienia z podatku rolnego spotyka się z oporem samorządów, które niechętnie tracą swój dochód. Grupa posłów Lewicy proponuje zmianę ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, co stworzy zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego podstawy do ubiegania się o zwrot utraconych dochodów z tytułu podmiotowych zwolnień z podatku rolnego i z podatku leśnego.

Niestety, projektodawcy chcą, aby zmiana dotyczyła tylko podatku należnego od podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Jak podano, obecnie gminy tracą dochód z podatku należnego od nich. Po zmianach stratę tę miałby rekompensować budżet państwa. Jak oszacowano, chodzi o ok. 25 mln zł.

Przypomnijmy, że wielokrotnie dyskutowana możliwość rekompensowania gminom całego umorzonego podatku jest odrzucana jako potencjalnie zbyt droga.

Obecnie jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje zwrot z budżetu państwa za zwolnionych z podatku przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.