Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw wprowadza m.in. możliwości oznakowania artykułów rolno-spożywczych informacją „DobrostanPlus”.

Ma to umożliwić „rolnikom utrzymującym zwierzęta w warunkach podwyższonego dobrostanu i realizującym działanie <Dobrostan zwierząt> PROW 2014-2020 wyróżnienie produktów pochodzących od takich zwierząt informacją <DobrostanPlus>” – jak głosi ocena skutków tej  regulacji. Cel? Wielce obiecujący: „Oznaczenie <DobrostanPlus>, pozwoli na to, aby z jednej strony konsumenci mieli świadomość, że produkty, które kupują pochodzą od zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu, a z drugiej umożliwi otrzymywanie przez rolników adekwatnej do tej jakości ceny.

Koncepcja informacji ,<DobrostanPlus> opiera się na dobrowolnym wykorzystaniu oznakowania na wszystkich etapach produkcji i obrotu.”

Prawo do zamieszczania informacji ma przysługiwać rolnikowi, który utrzymuje lub utrzymywał zwierzęta, z których lub od których został pozyskany produkt nieprzetworzony zgodnie z zasadami programu „Dobrostan zwierząt” i ma potwierdzające to zaświadczenie ARiMR - to na początek, jak zastrzeżono w uzasadnieniu, podając: „Ze względu na brak rozwiązań systemowych w zakresie znakowania produktów pochodzących od zwierząt lub ze zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonych względem powszechnie obowiązującego prawa (oraz brak źródła danych o rolnikach, którzy stosują takie podwyższone standardy) proponuje się, aby w początkowym okresie zafunkcjonowania oznakowania ,,DobrostanPlus” informacją tą mogły być oznakowane jedynie produkty pochodzące z gospodarstw rolników realizujących działanie Dobrostan zwierząt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).”

Natomiast oznakowanie artykułu rolno-spożywczego będącego produktem przetworzonym może zawierać informację „DobrostanPlus”, jeżeli składniki spełniające powyższe warunki stanowią co najmniej 75% łącznej masy wszystkich składników w czasie ich użycia do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody użytej do jego produkcji.

Informację „DobrostanPlus” można będzie również zamieszczać w formie znaku graficznego – „minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku graficznego <DobrostanPlus>, mając na względzie zapewnienie jednolitej formy prezentacji i specyfikę informacji, która będzie przekazywana za pośrednictwem tego znaku oraz aby znak kojarzył się powszechnie z produkcją zwierzęcą”.

Mamy więc kolejny znak o wartości i możliwościach zbliżonych do przyjętego wcześniej „Produktu polskiego”.

Więcej o tym znaku:

„Produkt polski” będzie znakowany

„Produkt polski” tylko zgodnie z wzorem

Projekt trafił do konsultacji.

Nie podano, z kim uzgodniono samą nazwę nowego znaku – w szczególności czy jest zgodna z ustawą o języku polskim i co o niej sądzi np. Rada Języka Polskiego. A warto zapytać, wszak „ochrona języka polskiego polega w szczególności na dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników”, a „do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym”.