W poprzedniej kadencji poseł uprzedzał o tym, że wprowadzenie nowej regulacji pogorszy sytuację dzierżawców i pracowników oraz negatywnie wpłynie na pozycję gospodarstw.

Teraz, kiedy nowelizację przyjęto, poseł mówi o skutkach i ewentualnej nowelizacji ustawy.

Konieczność wyłączenia 30 proc. dzierżawionego areału „narusza dotychczasowe prawa dzierżawców, zaburza ich rzetelność gospodarczą jako przedsiębiorców  i pracodawców" – napisał w interpelacji poseł Katulski.

Wskazał, że w nowelizacji nie uregulowano problemów strat dzierżawców z tytułu utraconego zysku oraz rozliczeń nie zamortyzowanych poniesionych nakładów. Zwrot areałów negatywnie wpłynie na wydajność przedsiębiorstw.

Poseł wskazuje, że dzierżawcy chcą wykupić ziemię, ale cena „przekracza ich możliwości”: Doprowadza to czasami do absurdalnej i niegodziwej wg mnie sytuacji kiedy to grunty rolne są sprzedawane osobom trzecim mimo trwających umów dzierżawy. Ponadto grunty do tej pory wykorzystywane w celach rolniczych  (produkcja wysokotowarowa) stają się przedmiotem spekulacji. Zakup gruntów jest czasami dokonywany przez osoby niemające nic wspólnego z rolnictwem lub są one rozdrabniane przy ich zakupie przez małe rodzinne gospodarstwa rolne i stają się elementem niskowydajnej produkcji roślinnej i hodowli zwierzęcej.

W ocenie posła założenia ustawy dotyczące ułatwienia rolnikom powiększania gospodarstw nie są realizowane, a sytuacja prowadzi do likwidacji wysokotowarowych gospodarstw rolnych. Doprowadzi to do wzrostu cen żywności i zwolnień z pracy. W związku z powyższym proszę o informację czy Pan Minister przewiduje nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa tak aby nie wpływała ona w sposób krzywdzący na sytuację dzierżawców rolnych? – pyta ministra rolnictwa poseł Jarosław Katulski.