• – O to zabiegali hodowcy zwierząt w Polsce – powiedział Janusz Wojciechowski w rozmowie z „Farmerem”.
  • Według niego, Polska będzie miała wzorowy plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej, który może być wzorem dla innych krajów Wspólnoty.
  • Komisarz ds. rolnictwa zapewnił polski rząd, że jest czas na to, żeby zmienić wcześniej wysłany do Brukseli KPS, który był propozycją urzędników, a nie rolników. Janusz Wojciechowski dał gwarancję, że nowy plan zostanie szybko przyjęty.
  • Nowy KPS kładzie nacisk na dobrostan zwierząt i rolnictwo węglowe. Praktyki produkcyjne, za które będą wynagradzani rolnicy zostały zebrane w tych dwóch powyższych ekoschematach.

 Jest propozycja, która będzie wprowadzona do projektu polskiego planu strategicznego, trwają ostatnie rozmowy pomiędzy przedstawicielami rządu, ministerstwem rolnictwa a Komisją Europejską i urzędnikami DG Agro, czyli tej jednostki komisji, która jest nadzorowana przez Wojciechowskiego. Dotychczasowy plan zostanie podmieniony na nowy i jeszcze w lipcu zostanie on ogłoszony, przed jego formalnym zatwierdzeniem przez Komisję Europejską. Janusz Wojciechowski, żeby mogło dojść do zmiany polskiego KPS, zagwarantował, że komisja przyjmie go wraz z grupą innych 10 państw z pierwszej kolejności.

Co jest w nowym planie strategicznym?

„Farmer” informował już nie raz o nowym planie strategicznym dla polskiego rolnictwa na kolejnych 5 lat autorstwa Grzegorza Wojciechowskiego, posła partii rządzącej. Jego propozycja jest bardzo przejrzysta, a dostęp do unijnych pieniędzy gwarantuje większości rolnikom. Zakłada ona że rolnicy będą realizować trzy ekoschematy w I filarze Wspólnej Polityki Rolnej zamiast dotychczas proponowanych kilkunastu przez resort rolnictwa. Co więcej, jego propozycja jest spójna i opiera się na katalogu praktyk niewykluczających się nawzajem. Zostały one – te praktyki – zabrane w trzy obszary: dobrostan zwierząt, rolnictwo węglowe i rośliny miododajne. Stawki płatności będą w powyższych obszarach uzależnione od ilości zadań realizowanych przez producentów rolnych w danym obszarze. Poza tym, ci rolnicy, którzy będą chcieli podnieść standardy produkcji i uzyskać wyższe dopłaty w pierwszym filarze Wspólnej Polityki Rolnej będą mogli na ten cel korzystać z działań inwestycyjnych zapisanych w drugim filarze WPR (PROW).

Płatności w ekoschemacie „Dobrostan zwierząt” uzależnione byłyby od spełnienia warunków dobrostanu wykraczających poza normy minimalne i byłyby ocenione według skali punktowej. 

Katalog praktyk dobrostanowych przedstawia się w następujący sposób:

1.       Zapewnienie zwierzętom przestrzeni bytowej w budynkach gospodarskich zwiększonej w stosunku do minimalnych norm dla danego gatunku o co najmniej 50%;

2.       Zapewnienie zwierzętom przestrzeni bytowej w budynkach gospodarskich zwiększonej w stosunku do minimalnych norm dla danego gatunku o co najmniej 20%;

3.       Obsada zwierząt wyższa niż 0,3 DJP/ha i nie przekraczająca 1,2 DJP/ha w tym 1,0 DJP jednego gatunku;

4.       Trzymanie zwierząt bez uwięzi;

5.       Zapewnienie zwierzętom wybiegu poza budynkami;

6.       Utrzymanie zwierząt na ściółce ze słomy lub innego podobnego materiału;

7.       Utrzymanie zwierząt na ściółce ze słomy w systemie głębokim lub płytkim, w celu wykorzystania naturalnego obornika jako nawozu we własnym gospodarstwie;

8.       Letni wypas przez co najmniej 120 dni w roku;

9.       Chów zwierząt w cyklu zamkniętym (zwierzęta własnego chowu);

10.   Chów zwierząt trawożernych oparty co najmniej w 80% na paszach z własnego gospodarstwa innych niż kiszonki lub innych niż trawożerne oparty co najmniej w 60% na paszach z własnego gospodarstwa;

11.   Nieoddzielanie młodych zwierząt od matek przez okres właściwy dla danego gatunku;

12.   Dostawa zwierząt do zakładów ubojowych w odległości nie większej niż 50 km;

13.   Dostawa zwierząt do zakładów niestosujących uboju bez ogłuszenia.

Dla agrotechników będzie również jeden schemat nazwany rolnictwem węglowym. Zasada ubiegania się o płatności będzie taka sama jak w ekoschemacie dobrostanowym. Im więcej praktyk wprowadzą producenci, tym ich płatności będą wyższe. W tym wypadku także będzie obowiązywała skala punktowa. Tak z kolei prezentują się praktyki przypisane do rolnictwa węglowego:

1.       Stosowanie płodozmianu minimum trzypolowego;

2.       Stosowanie płodozmianu minimum czteropolowego;

3.       Udział w płodozmianie roślin bobowatych minimum 15%;

4.       Udział w płodozmianie roślin okopowych poniżej 25%;

5.       Rośliny zbożowe zajmują nie więcej niż 60% powierzchni;

6.       Zmieszanie słomy z glebą (również jeżeli jest przetworzona na obornik);

7.       Wysiew jarych poplonów, przedplonów, śródplonów i wsiewek poplonowych;

8.       Wysiew poplonów ozimych;

9.       Jeżeli udział bobowatych w pkt 7 lub pkt 8 wynosi co najmniej 50% w mieszance;

10.   Stosowanie uprawy bezpłużnej;

11.   Sporządzenie i stosowanie planu zarządzania składnikami odżywczymi.

Nowy plan ogłoszony jeszcze w lipcu

– Będziemy mieli naprawdę dobry plan strategiczny, taki, który będzie odpowiadał interesom naszych rolników, który uwzględnia ich postulaty. Nasz KPS to nie tylko mocne wsparcie hodowców zwierząt, ale również producentów roślinnych za pośrednictwem ekoschematu rolnictwa węglowego – mówi Janusz Wojciechowski.

W jego ocenie polski plan strategiczne bedzie wzorcowy, zwłaszcza jeśli chodzi o dobrostan zwierząt.

Zaplanowano w nim 3 mld zł rocznie dla hodowców zwierząt, czyli 15 mld zł na cały pięcioletni okres planowania. Poza tym w KPS zostaną zaprojektowane działania wspierające inwestycje w dobrostan oraz te związane z agrotechniką, służące temu, żeby rolnicy mogli uzyskać wyższe dopłaty za podnoszenie standardów produkcyjnych.

– Zasada jest prosta i sprawiedliwa, im więcej elementów dobrostanu zostanie wprowadzonych, tym wyższe płatności – mówi Wojciechowski.

Unijny komisarz dziękował organizacjom producentów zwierząt za poparcie propozycji przedłożonej przez Grzegorza Wojciechowskiego. W szczególności słowa podziękowania kierował do Jacka Zarzeckiego, prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, który doprowadził do konsolidacji całej branży hodowlanej w celu przyjęcia jednolitej propozycji nowego planu.

Budżet całego pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej nie zmieni się i wyniesie ponad 17 mld euro.