Planowane zmiany w FS USR i ubezpieczeniach mogą natomiast pozwolić na objęcie ubezpieczeniami większego areału oraz większej liczby zwierząt i budynków. MRiRW informuje, że o 650 mln zł rosną środki na rolnictwo i trafią m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

W Sejmie znalazły się dwa projekty - rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 i rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Wynagrodzenia wzrosną

Jak można wyczytać, zaproponowano m.in. uchylenie zapisu o niepodnoszeniu wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych takich jak: agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne państwowe osoby prawne należące do sektora finansów publicznych.

„Należy zauważyć, że jednostki te posiadają autonomię finansową określoną przez przepisy regulujące funkcjonowanie tych jednostek oraz realizują szereg działań na rynku, przyczyniając się do rozwoju. W tej sytuacji nie podwyższanie wynagrodzeń, jako takie, wydaje się niecelowe. W miejsce instytucjonalnego utrzymania poziomu wynagrodzeń, w art. 9a–9c proponuje się wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na zwiększenie wynagrodzeń, po uzyskaniu zgody ministra lub innego organu nadzorującego oraz zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych” – podano w uzasadnieniu.

Postanowiono też utworzyć fundusz motywacyjny (w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń z pewnymi wyłączeniami), do wydania do końca listopada 2022 r.

Ubezpieczenia staną się realne?

Druga zmiana zakładana w przedłożonym projekcie dotyczy przekazania środków finansowych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na finansowanie zadań określonych w art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – czyli na inicjowanie i wspieranie rozwoju ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin, prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

„Zaproponowana zmiana umożliwi sfinansowanie ze środków finansowych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęcia przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 2021 roku udziałów w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych. Po wejściu w życie powyższych przepisów, zostaną dokonane odpowiednio zmiany w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w trybie przepisów o finansach publicznych” – zapowiedziano w uzasadnieniu.

Trzeba przypomnieć, że Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest osobą prawną, utworzoną na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zarząd Funduszu pełni z urzędu prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a nadzór sprawuje rada nadzorcza, w skład której wchodzi pięciu przedstawicieli Rady Rolników, dwóch przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jeden przedstawiciel Ministerstwa Finansów.

Dotąd Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zagospodarowywał składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie – jak głosi informacja na jego stronie internetowej – „starając się je pomnażać poprzez m.in. korzystne lokaty bankowe, zakup obligacji Skarbu Państwa itp.”.

650 mln zł na skutki chorób zakaźnych

Jak informuje MRiRW, zmiany w  ustawie budżetowej na ten rok pozwolą też uregulować zaległości związane z likwidowaniem skutków chorób zakaźnych zwierząt:

„Blisko 650 mln zł zostanie przeznaczone m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz na pomoc finansową udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producenta świń w związku z walką z ASF.”

Więcej o tych potrzebach:

Ile pieniędzy potrzeba, a ile zabrakło na zwalczanie chorób zakaźnych?