- Proponujemy przedsiębiorcom oraz rolnikom świadczącym usługi hotelarskie, przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie gastronomi, prowadzącym działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także prowadzącym działalność pilota wycieczek czy przewodnika turystycznego rekompensatę. Jest to grupa usługodawców najbardziej dotkniętych wprowadzonymi ograniczeniami. Rekompensata będzie przyznawana przez właściwego wojewodę na wniosek przedsiębiorcy – mówił poseł Dariusz Stefaniuk, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, rekomendując posłom przyjęcie sprawozdania Komisji Gospodarki i Rozwoju o pilnym rządowym projekcie ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Rekompensatę przyzna wojewoda na wniosek przedsiębiorcy, nie później niż w ciągu 14 dni od  złożenia wniosku. Rekompensatę ustala się za 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. W przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego rekompensaty mają być wypłacane w proporcjonalnej wysokości.

Posłowie podczas debaty wnioskowali o zwiększenie rekompensat i rozszerzenie ich na inne branże.

Jak wyjaśnił Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pomoc jest nieopodatkowana, przychód będzie liczony w odniesieniu do najlepszych dla branży miesięcy, pomoc obejmie ok. 200 przedsiębiorców plus wypożyczalnie sprzętu sportowego.

Projekt wrócił do Komisji Gospodarki i Rozwoju, która opowiedziała się za rozszerzeniem pomocy o przedsiębiorców prowadzących: działalność w zakresie przewozu turystów, w tym transportu rekreacyjnego; działalność gospodarczą związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją; sprzedaż detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek. Poparto też poprawkę zwiększającą pomoc do 80 proc. i skracającą do 7 dni czas rozpatrywania wniosków o pomoc.

Teraz rozpatrzy je Sejm.