Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa daje podstawy do udzielenia pomocy po suszy producentom ryb słodkowodnych.

Umożliwienie uruchomienia w 2020 r. pomocy w formie dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, pociągnie za sobą w 2020 roku skutki budżetowe w wysokości 15 mln złotych – podano w ocenie skutków realizacji projektu.

Ze względu na brak ostatecznych wyników prac komisji szacujących straty założono, że pomocą może zostać objętych  52 500 ha stawów rybnych (dotacja w wysokości 300 zł na 1 ha powierzchni pod stawami zarybionymi tj. na poziomie analogicznym jak w 2018 r.).

Pomoc będzie miała charakter de minimis, nie będzie mogła przekroczyć trzyletniego limitu na jedno gospodarstwo rybackie w wysokości równowartość 30 tys. euro.