Już prawie dwa miesiące czekamy na wyjaśnienie z Ministerstwa Rolnictwa, czy myśli się jeszcze o działaniu z PROW dotyczącym stabilizacji dochodów rolniczych - może planowane jest na kolejny okres budżetowy? Albo o funduszu stabilizacji dochodów – jakkolwiek miałby się nazywać?

Więcej: Dopłata do składki ubezpieczeniowej upraw czy zabezpieczenie od straty dochodu?

Ministerstwo wciąż nie odpowiada. 

Pytaliśmy też, czy ruszy pomoc dla zadłużonych rolników i kiedy ministerstwo spodziewa się rozstrzygnięcia losów tej ustawy, która miała być przyjęta do końca czerwca – odpowiedzi też nie ma. Rządowy projekt 11 września trafił do sejmowej podkomisji, która ma wprowadzić do niego zmiany.

Więcej: 

Powołano podkomisję do projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw rolnych

Zadłużeni rolnicy wciąż bez pomocy

Tymczasem 30 sierpnia skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu projekt autorstwa posłów z PSL, który dotyczy stworzenia możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym stabilizację dochodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku znacznego ich obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny.

Projekt zakłada utworzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Wpłaty na Fundusz miałyby być naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto, od:

1) żywych świń, bydła, koni, owiec, kóz, królików i drobiu,

2) zbóż, rzepaku, rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy, owoców i warzyw, ziemniaków, buraków cukrowych, tytoniu i chmielu,

3) mleka,

4) ryb.

Wnosić je miałby podmiot skupujący. Do środków Funduszu dodawane miałoby być  wsparcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości dwukrotności naliczonych środków.

Dysponentem środków miałby być dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zarządzać Funduszem miałaby dziesięcioosobowa komisja, złożona z przedstawicieli izb rolniczych i organizacji producentów. Do zadań komisji zarządzającej Funduszem należałoby m.in.:

1) ustalanie wysokości środków przeznaczonych na rekompensaty na następny rok finansowy w ramach środków przewidzianych w projekcie planu finansowego Funduszu;

2) ustalanie do dnia 30 kwietnia stawki procentowej rekompensaty za ubiegły rok, z uwzględnieniem dostępnych środków na rekompensaty ustalonych w planie finansowym Funduszu na dany rok, która nie może przekroczyć 70%.

Koszty zarządzania KOWR nie mogłyby przekroczyć 2 proc. rocznych wpływów funduszu.

Ze środków Funduszu wypłacane byłyby rekompensaty z tytułu:

1) obniżenia dochodu w gospodarstwie rolnym lub rybackim lub dziale specjalnym produkcji rolnej producenta rolnego powyżej 30% w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat albo trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, wyliczonego z uwzględnieniem otrzymanych rekompensat i odszkodowań (nie uwzględnia się dochodu z roku, którego dotyczy wniosek o przyznanie rekompensaty):

a) jeżeli wystąpiły straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, których ryzyko wystąpienia nie było objęte umową ubezpieczenia i które pogarszają przejściowo warunki prowadzenia działalności rolniczej, z wyłączeniem zjawisk, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.4)), lub

b) w wyniku wprowadzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt lub chorób roślin, lub

c) w wyniku spadku cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego, lub

d) w wyniku niezależnych od producenta rolnego ograniczeń w handlu międzynarodowym;

2) braku zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych, który stał się niewypłacalny.

Rekompensata miałaby przysługiwać producentowi rolnemu, który złoży oświadczenie potwierdzające prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowej lub udokumentuje zbycie produktów rolnych fakturą, rachunkiem wystawionym zgodnie z odrębnymi przepisami lub innym dowodem potwierdzającym zbycie. Ponadto do wniosku producenci rolni będą zobowiązani dołączyć dokumenty potwierdzające m.in. wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Więcej: PSL chce Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych 

To już kolejna próba uregulowania kwestii pomocy tracącym dochody rolnikom.

Projektu nie ma w planowanym porządku dziennym najbliższego posiedzenia Sejmu, chociaż żeby mógł obowiązywać od przyszłego roku, powinien być pilnie przyjęty.

Najprawdopodobniej w przyszłym roku będzie więc kontynuowany obecny system pomocy w przypadku klęsk żywiołowych.