Projekt autorstwa posłów PSL 6 listopada został złożony w Sejmie. Projektodawcy proponują, aby płatność podatku rolnego przypadająca na dzień 15 listopada za rok podatkowy 2018 uległa umorzeniu z mocy ustawy, a uszczuplenie budżetu gmin zostało uzupełnione ze środków budżetu państwa.

Więcej:

Rata podatku rolnego z 15 listopada do umorzenia?

21 listopada 2018 projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Najbliższe posiedzenie Sejmu rozpoczyna się 5 grudnia, ale – jak dotąd –  projektu nie ma w porządku obrad tego posiedzenia. Nie ma go też w wykazie planowanych posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do Sejmu trafił też rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 – umorzenia podatku rolnego w nim nie przewidziano.

Ten projekt zakłada, że „W roku 2018 minister właściwy do spraw rozwoju wsi może przekazać Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dodatkowe środki z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, na realizację pomocy dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w roku 2018 suszy lub powodzi, do wysokości 715 500 tys. zł."

W uzasadnieniu podano, że niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).