"Instytucja" gospodarstwa demonstracyjnego nie jest rolnikom obca. Pokazy różnych innowacyjnych rozwiązań odbywają się w naszym kraju zarówno w indywidualnych gospodarstwach rolnych, jak i w gospodarstwach uczelni rolniczych czy będących częścią instytutów naukowych lub badawczych, spółek hodowlanych, a także w gospodarstwach doświadczalnych firm zaopatrujących rolników w środki produkcji.

Pokazy takie - jeśli spojrzeć na dotychczasową frekwencję tego typu imprez - są cenione przez rolników, doradców, naukowców jako doskonała okazja do wymiany wiedzy i uczenia się o innowacjach. Rolnicy cenią je również jako sposobność do dzielenia się doświadczeniami oraz nawiązywania i wzmacniania relacji społecznych.

Prowadzenie pokazów w gospodarstwach (oprócz tych finansowanych przez duże firmy z otoczenia rolnictwa) zależy dziś w dużym stopniu od samozaparcia danego gospodarza (często są to prawdziwi pasjonaci rolnictwa), ale też od możliwości ich finansowania. Rolniczy innowatorzy w dużej części nie są - jak dotąd - jakoś szczególnie wspierani w swoich działaniach. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarstwie odbywa się w dużej mierze w zasadzie na własny koszt i ryzyko. Ale to ma się właśnie zmienić.

W przyszłym roku, ARiMR zacznie wspierać finansowo działalność gospodarstw demonstracyjnych. Najpierw te ekologiczne, a następne mają być te prowadzące hodowlę bydła - mówiono dziś w czasie konferencji „Potencjał gospodarstw demonstracyjnych jako formy transferu wiedzy i innowacji" zorganizowanej on-line przez CDR w Brwinowie.

Będą to środki unijne oraz te pochodzące z programu GOSPOSTRATEG - na dofinansowanie demonstracji w gospodarstwach.

Jeszcze nie są znane szczegóły - jak konkretnie ma ta pomoc wyglądać, bo nie ma jeszcze rozporządzenia w tej sprawie, tym niemniej ogólne założenia działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna, Poddziałanie 1.2 wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, które w czasie konferencji przedstawiła Edyta Wieczorkiewicz-Dudek – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji w resorcie rolnictwa - wyglądają bardzo ambitnie. Mówią one m.in. o wymogu organizowania nie tylko "pojedynczych" wizyt grup rolników, ale też o organizacji seminariów, konferencji, publikowania w mediach materiałów upowszechniających wyniki wprowadzonych w gospodarstwie innowacji czy o konsorcjum, które będzie określało poziom dofinansowania poszczególnych elementów całej demonstracji w ramach danego projektu.

Istotną rolę w całym tym projekcie będzie odgrywać Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Aktualnie w CDR kontynuowane są prace nad utworzeniem Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. We wszystkich Wojewódzkich ODR zostali powołani  Koordynatorzy, którzy będą współpracować z CDR przy jej tworzeniu. 

Przygotowywana jest też strona internetowa, gdzie upubliczniona zostanie baza gospodarstw demonstracyjnych. Aby być wpisanym do Sieci GD - dane gospodarstwo będzie musiało spełnić określone wymagania. - Standaryzacja wymagań pozwoli na lokowanie demonstracji w ramach PROW w nowej perspektywie w gospodarstwach należących do sieci - wyjaśniała Katarzyna Boczek, Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie w czasie konferencji.

CDR pracuje też nad określeniem tematyki demonstracji najbardziej przydatnych w poszczególnych regionach kraju oraz zasad współpracy z gospodarstwami. Przygotowywane są też wzory potrzebnych przy tworzeniu Sieci dokumentów formalizujących tę współpracę.