12 i pół miliona złotych trafi do rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za mleko od upadających spółdzielni w latach 2018-2020 – zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Projekt to efekt burzy, jaką wywołało wcześniejsze opłacenie zaległości za mleko i udziały na podstawie rozporządzenia umożliwiającego pomoc głównie dostawcom do „Bielmleku”.

Więcej: „Bielmlek” wziął wszystko?

Teraz zaproponowano rozszerzenie pomocy za mleko na 2018 rok – co pozwoli m.in. zapłacić dostawcom z Rypina.

„Uwzględniając napływające postulaty producentów mleka oraz organizacji rolniczych, w projektowanym rozporządzeniu przewiduje się możliwość udzielania pomocy producentowi rolnemu, który w latach 2018–2020 co najmniej przez rok utrzymywał bydło mleczne w siedzibie stada oraz w tych latach co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane przez producenta rolnego” – podano w uzasadnieniu projektu.

Pomoc będzie udzielana w formule de minimis w rolnictwie. Warunki pomocy są identyczne, jak przy naborze z sierpnia.

Termin drugiego naboru wniosków o pomoc ogłosi minister właściwy do spraw rolnictwa.

Ponadto w projekcie przedłużono możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy do 30 listopada 2021 r.