ARiMR przypomina beneficjentom, którym została już przyznana lub będzie przyznana pomoc na podstawie wniosków  złożonych w 2010 r. w ramach działań inwestycyjnych należących do PROW 2007-2013, iż są zobowiązani do:
• prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości, albo
• do korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją,
w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych, albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, gdy na podstawie odrębnych przepisów Beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
W przypadku, gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:
• nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości, albo
• do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego,
będą stosowane sankcje w postaci zmniejszenia kwoty refundacji o 10%. (m)